Türkçe

Abdülhamid, İrfan, İslâm’da İ’tikadî Mezhepler ve Akaid Esasları (trc. M. Saim Yeprem), Marifet Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1994.

Atay, Hüseyin, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1974.

Atay, Hüseyin, İslâm’ın İnanç Esasları, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1992.

Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, Selçuk Yayınları, 6. Baskı, Ankara 1997.

Aydın, Mehmet S., Âlemden Allah’a, Ufuk Kitapları, İstanbul 2000.

Aydın, Hüseyin, Yaratılış ve Gayelilik, D.İ.B. Yayınları, 3. Baskı, Ankara 1996.

Barrow, John, Evrenin Kökeni (çev. Sinem Gül), Varlık Yayınları, İstanbul 1998.

Behe, Michael J. Darwin’in Kara Kutusu (çev. Burcu Çekmece), Aksoy Yayıncılık, İstanbul 1998.

Belikırık, Osman Ersu, Varoluş ve Ötesi, Sorulara Cevap Ararken, Furkan Kitaplığı, İstanbul 2005.

Bucaille, Maurice, İnsanın Kökeni Nedir? (çev. Ali Ünal), İnsan Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1988.

Çelebi, İlyas, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadî Abdülcebbâr, Rağbet Yayınları, İstanbul 2002.

Çığman, Kenan, Allah ve Divanında İnsan, Pars Matbaası, Ankara.

Çubukçu, İbrahim Ağah, İslâm Felsefesinde Allah’ın Varlığının Delilleri, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 2. Baskı, Ankara.

Descartes, René, Metot Üzerine Konuşma (çev. K.Sahir Sel), Sosyal Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1994.

Düzgün, Şaban Ali, Nesefî ve İslâm Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, Akçağ Yayınları, Ankara 1998.

Esedî, Muhammed A. Birliğin Teorisi (trc. Kerem Genç), Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2003.

Gazzalî, el-İktisâd fi’l-İtikâd (çev. Kemal Işık), A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1971.

Gölcük, Şerafeddin, İslâm Akaidi, Esra Yayınları, Konya. Han, Fethullah, Kur’an ve Kâinat Ayetleri (çev. Safiye Gülen-Oya Morçay), İnkılâb Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1988.

Kaya, Mahmut, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik, İstanbul 2003.

Kindî, Felsefî Risâleler (çev. Mahmut Kaya), İz Yayıncılık, İstanbul 1994.

Koyuncu, Gufran, Evrim, İz Yayıncılık, İstanbul 1992.

Köse, Ali, Freud ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul 2000.

Kutluer, İlhan, Akıl ve İtikad, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 1998.

Magee, Bryan, Felsefenin Öyküsü (çev. Bahadır Sina Şener), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2000.

Mâtürîdî, Kitâbü’t- Tevhîd (trc. Bekir Topaloğlu), İSAM Yayınları, Ankara 2002.

Milton, Richard, Darwinizm’in Mitleri (çev. İbrahim Kapaklıkaya), Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2003.

Özakpınar, Yılmaz, İnsan Düşüncesinin Boyutları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2002.

Özervarlı, M. Sait, Kelâm’da Yenilik Arayışları, İSAM Yayınları, İstanbul 1998.

Peterson, Michael-William Hasker, Akıl ve İnanç, (çev: Rahim Acar), Küre Yayınları, İstanbul 2006.

Rifkin, Jeremy-Ted Howard, Entropi (çev. Hakan Okay), İz Yayıncılık, İstanbul 1997.

Rifkin, Jeremy, Darwin’in Çöküşü (çev. Ali Köse), Ufuk Kitapları, İstanbul 2001.

Sezen, Yümni, Maddeci Felsefenin Çıkmazları, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1996.

Taslaman, Caner, Big Bang ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul 2003.

Taslaman, Caner, Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul 2007.

Taslaman, Caner, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul 2008.

Taslaman, Caner, Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul 2008.

Taylan, Necip, Anahatlarıyla İslâm Felsefesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 1997.

Taylan, Necip, Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2000.

Topaloğlu, Bekir, Allah’ın Varlığı, D.İ.B. Yayınları, 8. Baskı, Ankara 1998. Topaloğlu, Bekir-Y. Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi, İslâm’da İnanç Esasları, Çamlıca Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2002.

Topaloğlu,Aydın, Teizm ya da Ateizm, Furkan Kitaplığı, İstanbul 2001.

Tuna, Taşkın, Uzayın Sırları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1992.

Ülken, Hilmi Ziya, Genel Felsefe Dersleri, Ülken Yayınları, İstanbul 2000.

Vorlander, Karl, Felsefe Tarihi, (çev: Mehmet İzzet), İz Yayıncılık, İstanbul 2004.

Weber, Alfred, Felsefe Tarihi (çev. H. Vehbi Eralp), Sosyal Yayınları, 5. Baskı, İstanbul 1998.

Yavuz, Yusuf Şevki, Kur’an-ı Kerim’de Tefekkür ve Tartışma Metodu, İlim ve Kültür Yayınları, Bursa 1983. www.yusufsevkiyavuz.com

Yılmaz, İrfan-İ.Hakkı İhsanoğlu, İlim ve Din, Nil Yayınları, İzmir 1998.

Yurdagür, Metin, Esmâ-i Hüsna, (Allah’ın İsimleri), Marifet Yayınları, İstanbul.

İngilizce

Barrow, John-Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press, New York 1988.

Behe, Michael J. – William A. Dembski – Stephen C. Meyer, Science and Evidence for Design in the Universe, Ignatius Press, 2. Baskı, San Francisco 2002.

Breuer, Reinhard, The Anthropic Principle (Translated by Harry Newman and Mark Lowery), Birkhauser, Boston 1991.

Corey, Michael Anthony, God and The New Cosmology The Anthropic Design Argument, Rowman&Littlefield Publishers, Boston 1993.

Craig, William Lane (1988). Barrow and Tipler on the Anthropic Principle vs Divine Design, in British Journal for the Philosophy of science, vol. 38.

Craig, William Lane (1990). The Teleological Argumant and the Anthropic Principle, in The Logic of Rational Theism: Exploratory Essays.

Craig, William Lane, Quentin Smith (1995). Atheism And Big Bang Cosmology, Oxford University Press.

Craig, William Lane, Quentin Smith (1995). Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, Clarendon Press.

Craig, William Lane, (2000). The Kalam Cosmological Argument, Wigf And Stock Publishers.

Craig, William Lane,The Cosmological Argument From Plato to Leibniz, Wipf and Stock Publishers, Broadway 2001.

Craig, William Lane, The Existence Of God And The Beginning Of The Universe.

Craig, William Lane, The Ultimate Question Of Origins. God And The Beginnig Of The Universe.

Dembski, William A., Intelligent Design, Inter Varsity Press, Illinois 1999.

Dembski, Willism A.,(1998). More Creation, Science, Faith&Intelligent Design, Inter Varsity Press.

Denton, Michael J., (1998). Nature’s Destiny, Simon And Schuster.

Denton, Michael J., Evolution: A Theory in Crisis, Adler&Adler Publishers, U.S.A 1986.

Harris, Errol E. Cosmos and Anthropos, A Philosophical Interpretation of the Anthropic Cosmological Principle, Humanities Press International, London 1991.

Gamow, George (1952). The Creation of the Universe, Viking Press.

Leslie, John (1982). Anthropic Principle, World Ensenmble, Design, in American Philosophical Quarterly, vol. 19.

Leslie, John (1983). Cosmology, Probability, and the Need to explain All Existence, In Scienctific Explanation and Understanding: Essay on Reasoning and Rationality in Science, ed. N. Rescher, University Press of America.

Leslie, John (1985). Modern Cosmology and the Creation of Life, in evolution and Creation, ed. Ernan McMullin, Notre Dame Press.

Leslie, John (1986). The Scientific Weight of Anthropic and Teleological Principle, in Current Issues in Teleology, ed. Nicholas Rescher, University Press of Amerika.

Leslie, John (1989). Universes, Routledge.

Paley, William, Natural Theology (ed. Michael Ruse, in Philosophy of Biology), Prentice-Hall, New Jersey 1989.

Ross, Hugh, The Fingerprint of God, Whitaker House, New Kensington 1989.

Ross, Hugh, The Creator and the Cosmos, Naupress Book, 3. Baskı, Colorado 1993.

Swinburne, Richard (1962). The Beginning of the Universe, The aristotelian Society.

Swinburne, Richard (1968). Space and Time, Macmillan.

Swinburne, Richard (1972). The Argumant from Design- A Defence, in Religious Studies, vol.8.

Swinburne, Richard (1977). The Coherence of Theism, Clarendon Press.

Swinburne, Richard (1981). Faith and Reason, Oxford University Press.

Swinburne, Richard (1989). Argument from the Fine-Tuning of the Universe, in Philosophy, ed. A.Phillips Griffiths, Cambridge University Press.

Swinburne, Richard (1990). Argumant from the Fine-Tuning of the Universe, in Physical Cosmology and Philosophy, ed. John Leslie, Collier Macmaillan.

Swinburne, Richard (1991). Evidence for God, in Miethe and Flew.

Wells, Jonathan (1990) Darwinism and the Argumant from Design, in Dialogue and Allience, vol.4.

Wells, Jonathan, Icons of Evolution, Science or Myth? Regnery Publishing, Washington 2000.

Categories:

Tags:

2 Responses

  1. BÖYLE YARARLI BİR SİTE YAPTIĞINIZ İÇİN ÇOOOK TESEKKÜRLER:::::::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *