allah.jpg

Yazan: Emre Dorman

Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki Hüsna kelimelerinden oluşan esmâ-i Hüsnâ terkibi Kur’an ayetlerinde Allah’a nisbet edilen isimleri ifade etmektedir. Yüce yaratıcının duyular ile idrak edilmesi mümkün değildir. Allah’ı, Kur’an ayetlerinin bize ifade ettiği şekilde ancak evren ve insan ile olan ilişkisi bakımından tanıma imkânımız bulunmaktadır. Kur’an ayetlerinin ifadesiyle en güzel isimler Allah’ındır. Kur’an’da, Allah’a bu isimleri ile yönelmemiz O’nu bu isimleri ve sıfatları ile yüceltmemiz buyrulmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

En güzel isimler Allah’ındır; O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. A’raf Suresi Ayet 180

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül hüsna O’nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.” İsra Suresi Ayet Ayet 110

Allah’tır O. İlah yok O’ndan başka. Esmâül hüsna, en güzel isimler O’nundur.
Tâhâ Suresi Ayet Ayet 8

Allah’tır O! Haalik, Bâri’, Musavvir’dir O! En güzel isimler/Esmâül hüsna O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu tespih eder. Azîz’dir O, Hakîm’dir.
Haşr Suresi Ayet 24

Allah tektir. Kendisinden başka ilah, eşi ve benzeri yoktur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Varlığı zorunlu ve kendisinden olandır. Başlangıcı ve sonu yoktur. Yaratan var eden, her an her şeye güç yetiren, yarattıklarının ihtiyaçlarını en güzel biçimde sağlayandır. Gören, işiten, lütfu ve rahmeti sınırsız olandır. Din gününün sahibidir. Koruyup gözetendir. Tüm övgülerin sahibi, cömertliği ve ikramı sonsuz, eşsiz kudrettir. Övgülerin, yakarışların, tövbelerin, duaların yöneldiği tek kudrettir… Yüce Allah’ın Kur’an ayetlerinde geçen tek kelimelik isim ve sıfatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Allah : Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, yaratan, yapıp eden, ezeli, ebedi olan, eşsiz ortaksız kudret.

Afüvv : Affeden, hataları ve günahları bağışlayan.

Ahad : Zatında varlığında tek olan.

Âhir : Sonu olmayan.

A’lâ : En yüce.

A’lem : En iyi bilen.

Âlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

Azîm : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

Azîz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

Bâri : Var eden, bir model olmaksızın canlıları var eden.

Basîr : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

Bedî : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzelliklerle donatan.

Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan.

Câmi : Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

Cebbâr : İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

Ekrem : Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz.

Evvel : İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran, tohum ve danelerin içinden yeni ürün çıkaran.

Fâtır : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve yeni oluşlara vücut veren.

Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

Gaffâr : Dilediğinde günahları beklenmedik şekilde affeden.

Gâfir : Bağışlayıcı affedici.

Gâfur : Sürekli bir biçimde günahları affeden.

Gâlib : Her hal ve şartta galip gelen.

Ganî : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

Haalik : Yaratan, var eden.

Habîr : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

Hâdî : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

Hâfiy : Lütufkâr.

Hâfız : Koruyan ezberinde tutan.

Hafîz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

Hakîm : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

Halîm : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

Hallâk : Yaratışı sürekli olan.

Hamîd : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan.

Hasîb : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran.

Hayy : Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.

Kaahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran.

Kadîr : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

Kâfî : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren.

Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.

Karîb : Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan.

Kavî : Gücü bizzat kendinden olan.

Kayyûm : Kudretin kaynağı.

Kebîr : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

Kerîm : Lütfu hep işleyen, cömert.

Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği.

Latîf : Gözle görülmeyen.

Mâlik : Sahip olan.

Mecîd : Cömertlik ve ululuğun kaynağı.

Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

Melîk : Güç ve saltanatı dilediği şekilde dağıtan.

Metîn : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.

Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.

Muhyî : Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli.

Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

Müheymin : Hükmü altında tutan. Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

Mümin : Güven veren, vaadine güvenilen.

Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

Müteâl : Aşkın, yüce. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce olan.

Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

Nasîr : Yardım eden.

Nûr : Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten.

Rahîm : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rahman : Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

Refî : Yücelten, izzet ve şeref veren.

Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızklarını fazlasıyla veren.

Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı.

Semî : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren.

Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen.

Şekur : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Az iyiliğe çok mükâfat veren.

Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

Vahhâb : Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.

Vâris : Bütün mülk ve saltanatların sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini dilediğine mirasçı kılan.

Vâsî : Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Güvenilip dayanılan.

Velî : Dost, yardımcı. Destek veren.

Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan.

Categories:

Tags:

154 Responses

 1. tam istediğim gibi bir site oh sonunda allh’ın isimlerini buldum

 2. Allahım kendinden verdiğin güzelikleri en iyi şekide kullanmayı nasib eyle.Güzelliklerinle bizleri donat RABBİM.Senin verdiğin her şeye şükürler olsun

 3. ya rap beni ve tüm yaratmış oldugun canlıları merhamet ve şevkatinden mahrum bırakmayıp her daim iman ve itikatimizi güçlü kıl.tüm yaratılanları sevin yaratandan ötürü

 4. Yüce yaratıcının isimlerini açıklayarak verdiğinizden dolayı ALLAH razı olsun…

 5. allahın,rahmetine-onun,kudretine,bütün-bedenım-feda-olsun…zaten-bedende-ruh’ta-onun-dilmi…yüce-yaratıcı-Okadar-merhametlı-olmasına-karsın-okadar-affedici-olmasına-karsın-onun-yolunda-ilerleyememek-benı-kahrediyor…allahım-senı-herkesi-bagısla-yolundan-ayırma-islamı-insanlarından-koparma

 6. Allah ın rızası ve rahmeti üzerimize olsun,
  dünyalar kimin olursa olsun.

 7. çok hayırlı bi site.allah razı olsun cok yardımcı oldunuz

 8. allah,ım varlıgım senin eserindir seni her şeyden önce sevdim.

 9. ALLAH,IM BİZ İNSANLARI BÜTÜN YARATIKLARINDAN ÜSTÜN TUTAN YÜCE RABBİMİN BÜTÜN İSİMLERİNİ KALBİMDEN DAHA ÇOK SEVİYORUM.

 10. ya rabbim, sen en guzelisin. senin guzeligini yaratigin guzeliklerden gøruyorum. gøzliklerini gøren guzeldir. ya rabbim, guzelliklerini ve guzelligini gøren kullarindan eyle. sen en guzelisin. øvulucek, yucetilicek sadece sensin.

 11. Şükür..Sahibinin verdiği nimetlerine şükür…Sitede emeği geçen herkesden Allah razı olsun…Sevgi ve Dua ile kalın..İnşallah…

 12. selamün aleyküm..nekadar hoş bi duygu dimi RABBİMİN esmaül hüsnasından birini bile duyup anlayıp ruhu huzura kavuşturmak..baktığımız her şeyde ve nesnede onun güzelliğini görmek..selam ve dua ile RABBİM yar ve yardımcımız olsun..

 13. slm.arkadaşlar ne büyük şerefki bizler müslüman olarak doğduk ve resullullahın vesilesiyle ALLAHı bir var olduğuna inandık.ve onu 99 güzel adlarının anlamıyla tanımaktayız. bu güzel ismlerinin arasında ben ve bütün müslüman kardeşlerim gaffur adına sığınırım.

 14. ya rap beni ve tüm yaratmış oldugun canlıları merhamet ve şevkatinden mahrum bırakmayıp her daim iman ve itikatimizi güçlü kıl.tüm yaratılanları sevin yaratandan ötürü

 15. rabbim sen bütün müslüman kardeslerimizi seytanlasmis insanlarin serrinden seytanin serrinden koru ya rabbi sen bizim boynumuzu mahser gününde bükmee muhammedim bizee sefaatci olur insallah gönlümm onun askiyla yanip tutusuyor seni cok özledim senin uguruna gözümü kirpmadan bile canimi fedaa ederimm bu gözler seni görmicekse bu dünyada kör olsun gözlerim kalbim seni özlemiceksee al beni yaninaa MUHAMMEDIMM SENI COOOOOK SEVIYORUMM BENI SENIN YOLUNDANN AYIRMAA YA RAABBIMMM

 16. Ben herzaman Allah’ı ve onun yarattıkları herşeyi candan severim

 17. bana çooook yardımcı oldunuz.. süpeeeeeeerrrrrrrrrrrr olmuş.

 18. herkez emanetini mutlaka ödemeli eğer ödemeyen var ise yazık etmiş olur ahiretine emanetimiz olan farzları sakın unutmayalım sakın unutmayalım. şüphesiz ALLAH her seyi gören ve bilendir. selamün aleyküm kardeşlerim

 19. adı üzerinde isimlerin en mükemmeli….ALLAH CELLE CELALÜHÜ…

 20. yuce Allah bir ayetinde Allah goklerin ve yerin nurudur …. bu nurun tarifi ancak ve ancak basta ALLAH ismi olmak uzere, o en guzel 99 isimleriyle anlatilabilir. Allah nurunu uzerimizden eksik etmesin.

 21. rabbimi seviyorum ve aşık olmak istiyorum gönül isterki tüm kulları rabbime aşık olsun sevsin tapsın inşallah

 22. Binlerce şükürlerler olsun ALLAHIMA bizlere verdiği bütün nimetlere tabiki en güzel isimler yaradanın c.c

 23. ALLAH RAZI OLSUN BOYLE SITELER YAPILDIGI ICIN COK TESEKUR EDERIZ ESMA UL HUSNA GERCEKTEN COK AMA COK GUZEL…

 24. ALLAH’IM SEN EN BÜYÜKSÜN YARABBİM HAM DOLSUN BİNLER KEZ HALİMİZE YARABBİM!!!

 25. ALLAHhim kendimi ve tüm din kardeşlerimi seni unutmayanlardan eyle seni unutanları ve din yolundan çıkan kardeşlerim sonlarını sen hayır eyle allahim amindiyen kullarından eyle bunları bilmeyen kardeşlerim bir gün son durak musalla taşına yatınca anlar ama insanların bir bir lerine söyledikleri gibi o tiren geçdi ben ve tüm din kardeşlerim inşallah dini tüm olarak sana dönmeyi nasıp eder amin

 26. ey rabbim beni bagışla eşimide hidayetine nail eyle allahını seven amin desin nolur

 27. ALLAH ım seni, kulun ve resulun MUHAMMED i o kadar çok seviyorumki sen hep kalplerimizde ol ve tüm inananlara rahman ve rahim ismin ile yardım eyle,bağışla ve ne olur bizi sevgilin MUHAMMED ile kevser havuzunda buluştur…senin ismi azamların öyle güzel, içimize serinlik ve iyilik veren yüce isimler ki kainat,iman,cennet-cehennem ve insanlık onlarda gizli…

 28. ya rabbimm sana 10000000000 ce sukurler olsun ya Rabbim..yardim et bana ya Allah
  amin Insallah

 29. rahman ve rahim olan ALLAHım rahmetini ve merhametini üzerimizden esigeme o mübarek isimlerini bizim dilimizden eksik etme bize verdiğin nimetler için sana ŞÜKÜRLER OLSUN AMİNNNNNN

 30. hamd yalniz ALLAHadir bizi yaradatana sukurler olsun oglum 2 yasinda kanser hastasi bunu okuyanlar ALLAHin isimleri ile dua etsin ALLAh razi olsun

 31. yorum mu…. kim .. kim’e
  Allah’tan başka .. var mı…
  yaratıcının bahşettiği kadarıyla ..
  birazda nasibimiz,nasiplendiğimiz kadarıyla..
  hayranız,selamdayız,duadayız,rukudayız,secdedeyiz…

 32. seni cok özlüyorum biliyorum herhan yanımdasın ama anlatamıyorum kalbime seni cok seviyorum rızana ulaşmak için ne olur bana hayal ettigim yuvayı nasip et çünkü sen edilen duaları şüphesiz kabul eden sin ve bizleri yüce peygamberimizin şefaatine nail eyle……(amin)

 33. Allah ım beni ömrüm boyunca senin yolundan ayırma, son nefesimde dahi sana ibadetle meşgul olmayı ve Kelime-i Şehadeti dilimden eksik etme Allah ım. Senin her şeye gücün yeter.

 34. ALLAHIM seni dünyadAAAAAAAAAAAANNNNNN Bİle çok seviYORUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *