Allah, Evren ve İnsan Üzerine

Kur’an-ı Kerim Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları

kuran.JPG

Yazan: Emre Dorman

Kur’an-ı Kerim sureleri isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle, sure içinde anlatılan bir olaydan, bir kavramdan, bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır. Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir. Toplam 114 adet olan Kur’an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:

1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır.

16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.

18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40-Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.

44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır.

56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.

61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.

62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.

63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.

64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.

66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.

67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.

68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.

69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.

70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır.

71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.

72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.

73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.

74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.

75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.

76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.

77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.

78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.

79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.

80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.

81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.

82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.

86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.

87-Alâ: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.

88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.

89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.

90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.

92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.

93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.

94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.

95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.

99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.

100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.

101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.

102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.

104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.

105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.

108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.

109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.

110-Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.

111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.

112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.

113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.

114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.

182 Yorum »

 1. tuğba Tarafından Yapılan Yorum

  allah bizi kuranı anlayarak okuyan kullarından eylesin

  Mayıs 10th, 2007 | #

 2. Talha Tarafından Yapılan Yorum

  Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.

  Mayıs 18th, 2007 | #

 3. umurcan Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH tekdir

  Mayıs 26th, 2007 | #

 4. Sami Tarafından Yapılan Yorum

  Allahın İlmi Bütün alemleri Kuşatmıştır.Allah Herşeyi tek sahibidir.Ol emriyle yaratır.

  Haziran 13th, 2007 | #

 5. www.benimblog.com/gulbahcesi52/ Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun gerçekten bu sitede aradığım herşeryi buldum Allah rahmeti sizin üzerinize olsun….benimde siteme beklerim:)

  Temmuz 6th, 2007 | #

 6. esil Tarafından Yapılan Yorum

  bu kuran kerim ve herçey çok iyi ören yom harika bişe

  Ağustos 5th, 2007 | #

 7. halil ibrahim Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH hepinizden razı olsun ve her iki cihanda yar ve yardımcımız olsun…unutmayalım yeryüzündeki halifelik görevlerimizi selametle kalın

  Ağustos 14th, 2007 | #

 8. furkan Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel

  Ağustos 17th, 2007 | #

 9. BÜŞRA Tarafından Yapılan Yorum

  ARKADAŞLAR ALLAH herkeze cenneti yaşattırsın inşallah BİZE TESEDDÜR SEVGİSİ VERSİN İNŞALLAH

  Ağustos 20th, 2007 | #

 10. HAYRİYE Tarafından Yapılan Yorum

  Yaradan RABBİM herkesin gönlüne göre versin,ne verirse de hakkımıza hayırlısını nasip eylesin.Tüm herkese ALLAH aşkını yaşattırsın…AMİN…

  Eylül 4th, 2007 | #

 11. mürsel Tarafından Yapılan Yorum

  iykiiiiiiiiii iki cihan peygemberi hz muhammed in ümmetleriyiz iyki kuran bizim gibi bir ümmete indi. ya bize immeyip başka ümmetlere inmiş olsaydı helaka uğrayanlardan olurduk ….. kitabımıza dinimize sahip çıkıp kuran _ ı kerimde yazılanları hayatımıza en iyi şekilde yansıtmaya çalışalım yansıttıgımız taktirde allah bizi and cennetine alır inşallah allah a emanet olun

  Eylül 6th, 2007 | #

 12. haluk Tarafından Yapılan Yorum

  allahımızı ve buyruklarını sevip yerine getirdiğimiz süre içinde huzur ve doğru yolu bulacağız

  Eylül 23rd, 2007 | #

 13. Nazlı Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun bende hep merak ediyodum sure isimlerinin ne manaya geldiğini çok iyi oldu öğrendiğim hatta çıktısını bile aldım bu yazının unuttukça bakıcam inşallah sağlıcakla kalın sevgiler

  Eylül 23rd, 2007 | #

 14. erkant Tarafından Yapılan Yorum

  su zamanda dınımıze kıtabımıza orf a detlerımıze bayragımıza sahıp cıkma zamanımızdır.yorumlarınızdan ve ve dualarınızdan dolayı cok tesekkur ederım arkadaslar

  Ekim 2nd, 2007 | #

 15. erkant Tarafından Yapılan Yorum

  sevgıyle kalın

  Ekim 2nd, 2007 | #

 16. CeYLaN Tarafından Yapılan Yorum

  Çok şükür öğrendiğime çoookk sevindim gerçekten bir çoğunu anlamıyor ve merak ediyordum Allah razı olsun tüm arkadaşlardan

  Ekim 29th, 2007 | #

 17. cemal toptaş Tarafından Yapılan Yorum

  BU SİTEYİ HAZIRLAYIP BİZLERE SUNAN EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH CC RAZI OLSUN

  Kasım 5th, 2007 | #

 18. mahmut Tarafından Yapılan Yorum

  Allah herşeyi görür, bilir, duyar. Allah herşeyi yaratırken bir amacıyla yaratmıştır
  hz. Adem (A.S.) ilk peygamber hz. Muhammed (S.A.V.) son peygamberdir ve hz. Muhammed’ten başka peygamber gönderilmemiştir ve gönderilmeyecektir

  Kasım 6th, 2007 | #

 19. medine Tarafından Yapılan Yorum

  allah hepimizi kötülerden şeytanın şerrinden korusun

  Kasım 20th, 2007 | #

 20. emrenoy Tarafından Yapılan Yorum

  ARAF-72- veizehaze Rabbüke minbeniyademe zurriyetühün ve eşhedehüm ala en füseüm elestübi rabbiküm galübela şehitna semina veatana veente gulu yevmel gıyameti inna künnaan haza gafilün VE OZAMAN SENİN RABBİN ADEM OĞULLARINDAN SIRTLARINDAN ZÜRRİYETİNİ ÇIKARDI VE ŞAHİT KILDI NEFİSLERİ ÜZERİNE , RABBİNİZ DEYİLMİYİM (DEDİLER EVET BİZ ŞAHİT OLDUK BİZ İŞİTTİK VE İTAD ETTİK)KIYAMET GÜNÜ SÖYLEMEYİN MUHAKKAKKİ BİZ BUNDAN HABERDAR DEYİLİZ DİYEMESSİNİZ

  Aralık 6th, 2007 | #

 21. Tarih Makaleleri Tarafından Yapılan Yorum

  Cok guzel, tesekkur ederim.

  Aralık 25th, 2007 | #

 22. i-hatipli Tarafından Yapılan Yorum

  yorum yaptığınıza göre burda yazılanları okumuşsunuz demektir bu çok güzel bişey bence ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN… sizden bir ricam olacak yorumlarınızı yazarken ALLAH(cc)ismini büyük harfle yazarsanız daha güzel olacaktır diye düşünüyorum TEŞEKKÜRLER… RABBİM bizleri bildiğiyle amel edenlerden ve mahşerde PEYGAMBER EFENDİMİZİN (sav) ŞEFAATİNE NAİL olanlardan eylesin… >>

  Ocak 4th, 2008 | #

 23. m_e_t_i_n Tarafından Yapılan Yorum

  amentü suresini yayımlarsanız cok daha güzel olur sitemimz

  Şubat 8th, 2008 | #

 24. ercan Tarafından Yapılan Yorum

  tanrı yardımcımız olsun…

  Şubat 19th, 2008 | #

 25. malatyalı Tarafından Yapılan Yorum

  Çok güzel bir site.Yalnız biraz daha bilgilendirici olsa iyi olur.teskürler.

  Şubat 21st, 2008 | #

 26. malatyalı Tarafından Yapılan Yorum

  Çok güzel bir site.çok bilgilendirici.Allah(c.c)bu siteyi yapandan razı olsun selamatle herkese selam

  Şubat 21st, 2008 | #

 27. bennu Tarafından Yapılan Yorum

  din dersinden ödevim vardı ve araştırırken bu siteyi açtım ve ödevimi yaptım gerçekten din konusunda öğrenilebilecek ve merak edilen herşey burda siteyi hayırlayanlara çok tşk ederim

  Mart 4th, 2008 | #

 28. exelance Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı oLsun..

  Mart 5th, 2008 | #

 29. sinem Tarafından Yapılan Yorum

  Din öğretmenimiz bize Kur’an-i Kerim’de geçen sureleri yazmamızı ödev olarak vermişti.Bunu yazandan Allah razı olsun.

  Mart 10th, 2008 | #

 30. yaren Tarafından Yapılan Yorum

  Bu site yapana çok teşekkür ediyorum.Çok güzel bir site.Din kültürü ve ahlak bilgisi ödevlerimi buradan rahatlıkla bulabiliyorum.Emeği geçen herkesten Allah razı olsun…

  Mart 10th, 2008 | #

 31. Halil Ibrahim (Cem) Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH (CC) hepimizin yar ve yardimcimiz olsun, amin sizinde ilminizi artirsin, bana, bize ailemede hidayet, saglik selamet, maddiyat, maneviyat, huzur, ayrilirkende imandan ayirmasin, eyvallah!

  Mart 10th, 2008 | #

 32. ARİF Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH herkesten RAZI OLSUN saoLun.Bnmde din dersinden ödevim vardı ama bide kaç ayetten oldukları olsa daha iyi olurdu ama yinede ALLAH RAZI OLSUN

  Mart 12th, 2008 | #

 33. sumeyye Tarafından Yapılan Yorum

  allah hepımızın gunahlarını affetsın ınsallah ınsallah butun dunya seytana degıl(sav)muhammede gore ornek olsa daha guzel dunya olurdu

  Mart 25th, 2008 | #

 34. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  valla öğretmen bana çok kızacaktı ALLAH bu sitedende bu sitenin kurucusudanda razı olsun çok site dolaştım hiç biri bu site kadar açıklayıcı değil.ALLAH tuttuğunuzu altın etsin
  bu siteye ilk defa giriyorum büyülendim diyebilirim

  Mart 27th, 2008 | #

 35. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  bu siteyi çok seviyorum

  Mart 27th, 2008 | #

 36. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  alah bin kere razı olsun

  Mart 27th, 2008 | #

 37. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  çok teşekkür ediyorum

  Mart 27th, 2008 | #

 38. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH’IN RAHMETİ VE MERHAMETİ ÜZERİNİZE OLSUN

  Mart 27th, 2008 | #

 39. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  SEMİALLAHÜ LİMEL HAMİDE

  Mart 27th, 2008 | #

 40. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  ÖDEVİMİ YAPTIM ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
  Ü

  Mart 27th, 2008 | #

 41. şehrazat gül Tarafından Yapılan Yorum

  bu siteyi kurana çok teşekkürler.allah razı olsun.

  Mart 29th, 2008 | #

 42. betül Tarafından Yapılan Yorum

  bu siteyi kurandan allah razı olsun.

  Mart 29th, 2008 | #

 43. betül Tarafından Yapılan Yorum

  busiteyi kurandan allah razı olsun

  Mart 30th, 2008 | #

 44. betül Tarafından Yapılan Yorum

  çok sogalun

  Mart 30th, 2008 | #

 45. ÜNAL29 Tarafından Yapılan Yorum

  slm kardeşlerim biz insanlar nekadar az şükrederiz kaldırıp başımızı kainata baktıgım da gökyüzünde yerde gecede dogacak olan bir bebekte atan kalbin her ritminde bakan gözlerin her ruhunda gece yatıp sabaha varınca aaaahhhhh daha nekadar cokk bizzz insanlar nekadar şükrederiz ve tanırız hakkınızı helal edin slm

  Mayıs 2nd, 2008 | #

 46. serpil Tarafından Yapılan Yorum

  allah hocamızdan razıolsun onunla kendimı buldum
  bütün günahlarımızı allah afetsin allahüme salli ala seyidine muhammedin ve selim

  Mayıs 4th, 2008 | #

 47. serpil Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH hocamızdan razı olsun.

  Mayıs 4th, 2008 | #

 48. ismail tayyar Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun çok çok güzel

  Mayıs 10th, 2008 | #

 49. Rıza Tarafından Yapılan Yorum

  Yaradılmışların içersinde Yaradılmışları Ondan Daha İyi anlatan ve ondan daha iyi yol gösteren varmı? Kainatın aynası Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerimin Tasdikçisi Kainattır. Bizleri Rızana kabul eyle Yarabbi. AMİN. Allah bu siteyi kuranlardan razı olsun. İnşallah yararlı olur.

  Mayıs 15th, 2008 | #

 50. seda Tarafından Yapılan Yorum

  sizler bu siteyi hazırlayanlar diliyorumki ALLAHım inşallah cennette köşkler hazırlamıştır size
  ALLAH SİZİ CENNETİNE HAPSETSİN İNŞALLAH

  Mayıs 21st, 2008 | #

 51. seda Tarafından Yapılan Yorum

  NEKADAR ŞEYTANA UYUYORUZ GÜZEL BİR ELBİSE BİR EV ARABA NE ÇABUK YENİK DÜŞÜYORUZ NEFSİMİZE.UNUTMAYIN ŞİMDİ KALKTIĞINIZDA HER AN AYAĞINIZ KAYIP DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİREBİLİRİZ ALLAH KORUSUN . GÖZLERİMİZİ KAPATTIĞIMIZDA BİTTİ GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOK.NAMAZ VAKİTLERİMİZİ GEÇİRİYORUZ ARAYA İŞLERİMİZ GİRİYOR VS. ANLAMIYORUZ Kİ HİÇBİRŞEYİN ÖNEMİ YOK .İŞLERİMİ BIRAKIP NAMAZIMI KILDIĞIMDA ALLAH KOLAYLIK SAĞLIYOR ZATEN HER İŞİM RAST GİDİYOR.NOLUR UNUTMAYIN KALBİNİZİ KİMSE İÇİN KİRLETMEYİN ALLAH I SEVİN SEVGİNİZİ KİMSENİN KORKUYLA ÇERÇEVELEMESİNE İZİN VERMEYİN ALLAH HİÇ BİR KULUNU UNUTMAZ UMUDU KESMEZ ANNE YAVRUSUNUN SAÇININ TELİNE KIYAMAZ Kİ BİRDE KAT KAT ÜSTÜN RABBİMİN RAHMETİNİ DÜŞÜNÜN İMTİHANDAYIZ UNUTMAYIN OKUYANA ALLAH RAZI OLSUN SEDA 23

  Mayıs 21st, 2008 | #

 52. özlem Tarafından Yapılan Yorum

  YÜCE MEVLAM BU SİTEYİ KURANDAN RAHMETİNİ ESİRGEMESİN NOLUR DİNİMİZİ YAŞAYALIM RABBİMİZE HER AN HER DAKİKA İBADET EDELİM KULLUK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRELİM İNANIN BAŞKA HERŞEY BOŞŞŞŞ**** DUA İLE VESSELAM*******

  Temmuz 1st, 2008 | #

 53. özlem Tarafından Yapılan Yorum

  RABBİMİZE YÖNELELİM GÖZÜMÜZDEKİ PERDELER KALKAR O ZAMAN İNŞALLAH GAFLET UYKUSUNDAN UYANALIM ARTIK YÜCE RABBİM HEPİMİZİ RAHMETİNDEN ESİRGEMESİN ALLAH MERHAMETİ BOL OLANDIRR RABBİNE DÖN GERÇEKLE YÜZLEŞ***İMAN NE GÜZEL BİR NURDUR**

  Temmuz 1st, 2008 | #

 54. SELMA DALAN Tarafından Yapılan Yorum

  BÖYLE GÜZEL BÖYLE AYIK VE İNANÇLI ARKADAŞLARIMIZ VAR OLDUKÇA BİZİ KİMSE YIKAMAZ

  Ağustos 4th, 2008 | #

 55. ahıskalı Tarafından Yapılan Yorum

  yalnız şu bır gercek kı herkes KUR’AN’I KERIME saygı duyuyor ama uygulamaya gelınce herkes bu yuce kıtabı aklından bıle gecırmıyor

  Ağustos 19th, 2008 | #

 56. esra Tarafından Yapılan Yorum

  çook güzel yazan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum

  Kasım 6th, 2008 | #

 57. arda Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok güzel bir site

  Kasım 10th, 2008 | #

 58. AkMaN_AhMeT Tarafından Yapılan Yorum

  SİZİ HEPİNİZİ ALLAH KORUSUN
  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

  Aralık 3rd, 2008 | #

 59. Gazi Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH cc. bizleri Kur’an-ı okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını hayatına tatbik eden kullarından eylesin. amin..

  Aralık 17th, 2008 | #

 60. ömer Tarafından Yapılan Yorum

  sure isimlerinin anlamları için çok teşekkür ederim. ayrıca bilgilendirdiniz için de, herkes in adınada.

  Aralık 22nd, 2008 | #

 61. dalga Tarafından Yapılan Yorum

  din performans ödevim için çok gerekliydi çok teşekürler allah razı olsun iyi günler

  Aralık 23rd, 2008 | #

 62. dalga Tarafından Yapılan Yorum

  ödevlerimde çok yardımcı oldunuz siz olmasaydınız ne yapardım çok çok teşekürler yaza yaza bitiremem artık çok teşekürler….

  Aralık 23rd, 2008 | #

 63. Yakup ICIK Tarafından Yapılan Yorum

  saglikli ve zengin bilgi benim ilk basvuracagim adresler olmustur, o adreslerden biri de http://allah.gen.tr olmustur…

  selam-sevgi-saygi ile

  Ocak 31st, 2009 | #

 64. mustafa Tarafından Yapılan Yorum

  boyle paylasımlar icin cümlenize ALlah razı olsun derım (saglıklı ve aklı basında bır genclık dılegıyle )

  Şubat 3rd, 2009 | #

 65. . Tarafından Yapılan Yorum

  süper allah herkese gölünce wersin

  Şubat 12th, 2009 | #

 66. fatih Tarafından Yapılan Yorum

  allah hepinizden razı olsun

  Şubat 19th, 2009 | #

 67. ahmet yeşil Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun ne muradınız varsa versin çok teşekkür ederim

  Şubat 26th, 2009 | #

 68. kemal Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun hepimizden….Amin.

  Nisan 2nd, 2009 | #

 69. gülcan şahin Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun siz olmasaydınız ödevimi yapamayacaktım

  Nisan 16th, 2009 | #

 70. selin Tarafından Yapılan Yorum

  evet arkadşlar hepiniz dogru söylüyorsunuz

  Nisan 19th, 2009 | #

 71. aylin şahin Tarafından Yapılan Yorum

  harika bir site kim hazırladıysa eline sağlık

  Nisan 21st, 2009 | #

 72. Alemnur Tarafından Yapılan Yorum

  çooook güzel sayenizde din ödevim bitti

  Nisan 21st, 2009 | #

 73. ayla Tarafından Yapılan Yorum

  ayetleri olsa daha güzel olurdu.biraz daha bilgi de olsaydı daha çok güzel olurdu ama allah razı olsun çok güzel bilgilerde var.

  Mayıs 11th, 2009 | #

 74. perihan Tarafından Yapılan Yorum

  merhabalar.bu site çok hoşuma gitti alllah herkesten razı olsun çok seviyorum rabbimi .çok şükür namaazında,orucundayım. allah müslümanlara yardım etsin .hepimiz allah’a emanetizz

  Mayıs 12th, 2009 | #

 75. MUHAMMED EMİN Tarafından Yapılan Yorum

  SELAMUN ALEYKÜM.KURAN-I KERİM İNSANIN İÇİNİ FERAHLATIYOR.İNSANA HUZUR VE SAGLIK VERİYOR.NE KADAR GÜZEL KURAN-I KERİM DE BULUNAN 114 SURE VE ANLAMLARI…..TEŞEKKÜRLER……….

  Haziran 1st, 2009 | #

 76. ibrahim Tarafından Yapılan Yorum

  dinimizi ögrenmemize yardımcı oldunuz teşekkür ederiz

  Haziran 15th, 2009 | #

 77. günay Tarafından Yapılan Yorum

  allah kimseyi yolundan şaşırtmasın şuan bi çıkmazın içindeyim ama allaha yöneldim tövbe edicem inşallah bunlarıda atlatıcam.yaratan bizi kötü insanların eline düşürmesin !!!

  Haziran 28th, 2009 | #

 78. okan gundogan Tarafından Yapılan Yorum

  merhabalar bu site çok hoşuma gitti allah herkesden razı olsun ALLAHbütün müslümanlara yardım etsin. devletimizi milletimizi her türlü belalardan korusun

  Haziran 29th, 2009 | #

 79. Recep Vural Tarafından Yapılan Yorum

  her kimin emeği geçmiş ise Allah razı olsun,Allah yar ve yardımcımız olsun inşaallah.

  Temmuz 7th, 2009 | #

 80. fermude tekin Tarafından Yapılan Yorum

  Allah hepimizden razı olsun en büyük hazinemiz kurani kerim ve onun sahibi muhammet mustafa bizlerde ümmet olarak layik olalim müslüman kardeşler birbirimize dua edelim allah hepizin duasını kabul etsin amin

  Ağustos 18th, 2009 | #

 81. MUHAMMET Tarafından Yapılan Yorum

  yuce rabbim, bizim ve ümmet i muhammed in dünya da ahirette yar ve yardımcısı olsun…..
  bize dogru yolu gormemizi nasüp eylesın….

  Ekim 2nd, 2009 | #

 82. antepli Tarafından Yapılan Yorum

  allaha cok düskünüm ona inaniyor ona siginiyor vebirtek onu seviyorum lakin ona karsi görevlerimi haddimce yapamiyor nevsime her daim yenik düsüyorum nolur bana dua edin ben ve benim gibileri allah af etsin ve gönlümüze göre versin bizi kendinden ayirmasin tüm müslümanlara dünya ahirret cennet hayati diliyotum allaha emanet olunuz.

  Ekim 5th, 2009 | #

 83. ömer ŞEN Tarafından Yapılan Yorum

  İŞTE HUZUR BU DOSTLARIM

  Ekim 8th, 2009 | #

 84. sedat sefer Tarafından Yapılan Yorum

  RABBİM bütün islam alemini ve islama katkısı
  olan bütün kullarını salih ameli olan kullarından eylesin

  Ekim 10th, 2009 | #

 85. hatice Tarafından Yapılan Yorum

  arkadaşlar bu dünya yalan ALLAH’ım bu dünyaya bağlı ve sadece bu dünyayı düşünen kişilere akıl fikir ver onlara doğru yolu göster ALLAH HERŞEYE KADİR. İYİ VE KÖTÜYÜ EN İYİ O BİLİR ALLAH HEPİNİZİN KALBİNE GÖRE VERSİN ALLAH HEPİNİZİN DUASINI KABUL ETSN

  Ekim 24th, 2009 | #

 86. nevzat arı Tarafından Yapılan Yorum

  ey kalpleri döndüren kalp lere hükmeden allahım bütün müslüman din kardeşlerimin kalplerini dinin ve islami itaatın üzerine sabitkıl amin ALLAH hepinizden razı olsun

  Aralık 14th, 2009 | #

 87. asiye Tarafından Yapılan Yorum

  allah sizden razı olsun siteye girdiğimde bu kadar ayrıntıyla karşılaşacağımı zannetmiyodum ayrıca arkadaşlardan da allah razı olsun ne güzel düşünmüşler onlar ne mübarek kuldurlar inşallah allaha emanet olun

  Aralık 19th, 2009 | #

 88. Öğrenci Tarafından Yapılan Yorum

  Allah birdir. Bu sayfayı oluşturandan Allah razı olsun. Hem beni bilgilendirdi hem de güzel bir ödev oldu

  Aralık 22nd, 2009 | #

 89. hacer Tarafından Yapılan Yorum

  din sınavım için çok gerekli oldu tşkler

  Aralık 23rd, 2009 | #

 90. sinan Tarafından Yapılan Yorum

  işte dostlar huzur budur ve hepbirbirimize iyilik yapalım

  Ocak 6th, 2010 | #

 91. rumeysa Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH hepinizden razı olsun

  Şubat 11th, 2010 | #

 92. rumeysa Tarafından Yapılan Yorum

  teşekkürler sağ olun

  Şubat 11th, 2010 | #

 93. rumeysa Tarafından Yapılan Yorum

  çok yardımcı oldunuz
  sizi çok seviyorum

  Şubat 11th, 2010 | #

 94. aslınur Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok güzel tşklr

  Şubat 15th, 2010 | #

 95. selam Tarafından Yapılan Yorum

  surelere butür isimlerin verilmesi kuranın bütün zamanlar için gönderildiğini göstermekle beraber bizlere kainata ve dünyaya çok yakın ol duğunu cahillere bile gösterebiliyor.düşünü bir kere mesela, sure isimleri demokrasi ,teknoloji,bakteriler,dinazorlar olsaydı tüm tabaka insanlar aynı oransa faydalanamıyacaklardı

  Şubat 21st, 2010 | #

 96. h.ibrahim pişkin Tarafından Yapılan Yorum

  cok teşek ben buna dünya güzeli derimkürederim senden allah razı olsun cok güzel olmuş

  Şubat 25th, 2010 | #

 97. Emirhan Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun cok saol herkese ii isler ve imtihanlar allah yardımcınız peygamber yoldasınız olsun herkeze ii gunler hepinize cok tesekkurler bna hepiniz yardım ettiniz saolun!!!!!! proje odewimi yapabildim sonunda l:)l

  Mart 3rd, 2010 | #

 98. şewal Tarafından Yapılan Yorum

  tam da istediğim

  Mart 3rd, 2010 | #

 99. :) oguzhan (: Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun bütün bullar için solun varolun teşekkürler

  Mart 4th, 2010 | #

 100. bagbozan Tarafından Yapılan Yorum

  Çok faydalı bilgiler gördüm sitenizde Allah razı olsun Emegi geçenler haklarını helal eylesin teşekkür ederim

  Mart 19th, 2010 | #

 101. adem Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun. Cok teşekkür ederim

  Mart 31st, 2010 | #

 102. elif Tarafından Yapılan Yorum

  süper bn buradan din performans ödewimi yaptım :)

  Nisan 3rd, 2010 | #

 103. elif Tarafından Yapılan Yorum

  sağolun:):D

  Nisan 3rd, 2010 | #

 104. mehmet sarıtaş Tarafından Yapılan Yorum

  süperr olmus ellerınıze saglık allah sızden razı olsun:)

  Nisan 19th, 2010 | #

 105. civelek meryoş Tarafından Yapılan Yorum

  Allah hepinizden razı olsun çünkü bu siteden çok istifade ettim.

  Haziran 30th, 2010 | #

 106. namık izgi Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH, Ü TEALA o müthiş hesap gününde tüm inananların yardımcısı olsun. Onun için bu dünyaya ve yalanlarına meyletmeyelim ALLAH tan bol bol affı mağfiret dileyelim , ALLAH ın kulluna Yüce peygamberimizin ümmeti olmaya azami gayret gösterelim.

  Temmuz 27th, 2010 | #

 107. bülent Tarafından Yapılan Yorum

  çok başarılı ve aydınlatıcı örneğin birine bakara suresinden bahsederken inek suresi desen töbe töbe der. halbuki sure inek suresi yani kuranı okurken anlamalıyız anlamak …öz… en önemlisi…

  Ağustos 8th, 2010 | #

 108. oğuzhan Tarafından Yapılan Yorum

  allah sizden razı olsun bunları öğrendimya ona şükür

  Kasım 15th, 2010 | #

 109. banu Tarafından Yapılan Yorum

  ya çook güzel ama çok kısa vermişler

  Kasım 21st, 2010 | #

 110. senem Tarafından Yapılan Yorum

  benimde din ödewime yardımcı oldu tüşekkür ederm..

  Kasım 26th, 2010 | #

 111. zozan Tarafından Yapılan Yorum

  bence çok güzel

  Aralık 2nd, 2010 | #

 112. artemis Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuş

  Aralık 2nd, 2010 | #

 113. süleyman Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok güzel bi site elinize ve yüreğinize sağlık başarıların devamını dilerim….ALLAH sizden ve cümlemizden razı olsun kardeşlerim…

  Aralık 13th, 2010 | #

 114. mehmet ünlü Tarafından Yapılan Yorum

  YAPTIĞIN İYİLİKLE GÖRDÜĞÜN KÖTÜLÜĞÜ UNUT ALLAHI VE ÖLÜMÜ ASLA UNUTMA MÜSLÜMANLIK İNSANIN KALBİNDEDİR NE GÜZEL SÖZ DEGİLMİ ARKADAŞLAR

  Aralık 17th, 2010 | #

 115. nezahat Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH RAZI OLSUN

  Aralık 31st, 2010 | #

 116. emrullah Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH razı olsun

  Ocak 8th, 2011 | #

 117. Mustafa Tarafından Yapılan Yorum

  Allah tektir eşi ve benzeri yoktur o doğmamıştır ve doğurmamiştir. O samettir . Allah bizi hiç bır kimsenin yorumlayamayacağı ğıbı yaratmıştır.

  Ocak 9th, 2011 | #

 118. _berna_ Tarafından Yapılan Yorum

  odevime çokkkk yardımcı ollduuuuuuuu

  Ocak 31st, 2011 | #

 119. mert Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bi site derslerim için uygun bu siteyi sevdim

  Şubat 10th, 2011 | #

 120. bora can deniz Tarafından Yapılan Yorum

  ödevime çok yardımcı olcak(tahminim)

  Şubat 23rd, 2011 | #

 121. prenses Tarafından Yapılan Yorum

  tşk

  Mart 16th, 2011 | #

 122. eray Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bir site

  Mart 20th, 2011 | #

 123. cagdas Tarafından Yapılan Yorum

  Din performans ödevimi bu siteden yaptım 100 aldım… :D

  Nisan 2nd, 2011 | #

 124. cagdas Tarafından Yapılan Yorum

  bu siteyi herkeze tavsiye ederim… :) :D

  Nisan 2nd, 2011 | #

 125. mehmet Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun

  Nisan 2nd, 2011 | #

 126. steff07 Tarafından Yapılan Yorum

  ödevime çok yardımcı oldu çok güzel
  birşey

  Nisan 4th, 2011 | #

 127. Eslemm Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun paylaşan kardeşimizden . Çok yardımcı oldu.

  Nisan 13th, 2011 | #

 128. müzeyyen Tarafından Yapılan Yorum

  sınavıma yardımcı oldunuz saolun

  Nisan 14th, 2011 | #

 129. alfonzooo Tarafından Yapılan Yorum

  bennnaa çokkkkkk yardımmm cıııııııı oldunuzzzzzz… xD

  Nisan 29th, 2011 | #

 130. demet Tarafından Yapılan Yorum

  hepsinin anlamı birbirinden güzelmiş

  Mayıs 5th, 2011 | #

 131. Recep Tarafından Yapılan Yorum

  Sure isimlerinin Türkçe anlamlarını koyduğunuz için teşekkürler.Proje ödevim vardı bana çok yardımcı oldunuz Allah Razı olsun başarılarınızın devamı ile inşallah siteyi daha güzelleştireceğiz ve daha çok bilgi olcaktır…

  Mayıs 7th, 2011 | #

 132. deniz Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun kim yazdıysa din hayatımı kurtardı allah razı olsunnnnnnnn

  Mayıs 12th, 2011 | #

 133. resul Tarafından Yapılan Yorum

  allah kötü olanları iyi yapsın inşallah……..

  Mayıs 12th, 2011 | #

 134. resul Tarafından Yapılan Yorum

  inanın allah c.c sizi her türlü ktlklerden korur……..

  Mayıs 12th, 2011 | #

 135. Ali Tarafından Yapılan Yorum

  Ohhh!!! Performans ödevim de bitti…Ne güzel 100 alcam…

  Mayıs 12th, 2011 | #

 136. emre Tarafından Yapılan Yorum

  Elhamdülillah….

  Mayıs 23rd, 2011 | #

 137. MUHAMMED MUSTAFA Tarafından Yapılan Yorum

  s.a. ALLAHIN EŞİ BENZERİ YOKTUR O GÖRÜNMEZ GÖRÜR

  Haziran 2nd, 2011 | #

 138. duran Tarafından Yapılan Yorum

  ohhhhhhhhh?krnem 5 gelecek yani performansım 100 olacak çok güzel yazdım

  Haziran 3rd, 2011 | #

 139. rauf genç Tarafından Yapılan Yorum

  Kuran bizim rehberimiz, Yüce Allah (c.c.)’ımızın bize indirdiği bir nur. Aziz, Mecid, Rahman, Rahim, Veli, Hüküm verenlerin Hakimi Rabbimiz İNŞAALLAH tüm insanlığın kurtuluşu için bizlere Türk İslam Birliğini nasip eder, bunun için de Kuran’ı çok iyi anlamak gerek. Hazırlayan kardeşlerimden Allah razı olsun.

  Haziran 26th, 2011 | #

 140. ümmügülsüm Tarafından Yapılan Yorum

  Biz ne kadar da aciz kullarız.Allah her daim kulluk şuuruyla yaşatsın bizleri.Amin

  Temmuz 10th, 2011 | #

 141. ALLAHU EKBER Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER

  Ağustos 19th, 2011 | #

 142. AYHAN TERCAN Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH BİZİ NEFSİMİZİN KÖTÜLÜKLERİNDEN KORUSUN İSTEYEN HERKESİ HİDAYETE ERDİRSİN.

  Ağustos 30th, 2011 | #

 143. RAMAZAN Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH KURAN I OKUYAN VEOKUNMASINA VESİLE OLANDAN RAZI OLSUN

  Eylül 25th, 2011 | #

 144. dilara aksu Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH BİZİ NEFSİMİZİN KÖTÜLÜKLERİNDEN KORUSUN İSTEYEN HERKESİ HİDAYETE ERDİRSİN.

  Eylül 30th, 2011 | #

 145. özge ve fırat Tarafından Yapılan Yorum

  ben ve sevgilimden herkese selam olsun allah bizleri ona iman edelim diye yaratı o doğmamış ve doğurmamıştır

  Ekim 16th, 2011 | #

 146. özge ve fırat Tarafından Yapılan Yorum

  amin herkez inşallah hidaete erir

  Ekim 16th, 2011 | #

 147. Ahmed Tarafından Yapılan Yorum

  Allah râzı olsun.

  Kasım 6th, 2011 | #

 148. selin Tarafından Yapılan Yorum

  amin

  Kasım 10th, 2011 | #

 149. hüseyin köroğlu Tarafından Yapılan Yorum

  NSAN VARDIRKİ YABAR İYİLİK OKUR KUR,AN GÖRÜNENİN ARKASINDAKİ GÖRÜNMEYENİ GÖRMEDİKÇE DEMEKKİ İNANÇI ZAYIFTIR . ALLAH GÜÇLENDİRSİN

  Kasım 13th, 2011 | #

 150. tuğçe Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk beğendim

  Aralık 7th, 2011 | #

 151. görkem gül Tarafından Yapılan Yorum

  sağolun performans ödevimi burdan yaptım

  Aralık 17th, 2011 | #

 152. ilkim Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH BİZİ YAPTIĞMIZ GÜNAHLARDAN KÖTÜLÜKLERDEN KORUSUN AMİNN

  Aralık 25th, 2011 | #

 153. yusuf Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH sizden razı olsun

  Aralık 27th, 2011 | #

 154. günce yerlitaş Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten ne kadar sure varmış

  Ocak 4th, 2012 | #

 155. günce yerlitaş Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten ne kadar sure varmış performans ödevimi yapmama yardımcı oldu

  Ocak 4th, 2012 | #

 156. günce yerlitaş Tarafından Yapılan Yorum

  bu siteyi her keze tavsiye edrim

  Ocak 4th, 2012 | #

 157. nurbanu Tarafından Yapılan Yorum

  allahım bu siteyi kurandan allah razı olsun yarabbim rahmetini bizden esirgemesin

  Şubat 3rd, 2012 | #

 158. Mehtap Şimşek Tarafından Yapılan Yorum

  Teşekkürler..

  Şubat 6th, 2012 | #

 159. sümeyye Tarafından Yapılan Yorum

  sağolun sayenizde ödevim bittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………………………….

  Şubat 7th, 2012 | #

 160. sümeyye Tarafından Yapılan Yorum

  ohhhhbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  Şubat 7th, 2012 | #

 161. Nurullah Tarafından Yapılan Yorum

  bunları yapana ALLAH razı olsun.

  Şubat 16th, 2012 | #

 162. Nurullah Tarafından Yapılan Yorum

  benimde ödevim bitti

  Şubat 16th, 2012 | #

 163. melike Tarafından Yapılan Yorum

  Allah sizden razı olsun ,çok teşekkür ederim sayenizde ödevim çok şükür bitti

  Şubat 18th, 2012 | #

 164. cevdet Tarafından Yapılan Yorum

  bırakın bunları biz hiç annemizi babamızı çocuğumuz sevdiğimiz gibi sevdikmi allahı kur anı resulümüzü bir düşünün işte o çok büyük şükürdür mutluluktur bilinizki dilde söylenir o ki kalpten çıkarıp dilde söylemek

  Şubat 19th, 2012 | #

 165. ömer faruk sayın Tarafından Yapılan Yorum

  ödevime yeni başladım bitmiyo daha nisa dayım :D

  Şubat 23rd, 2012 | #

 166. benim kim oldugum onemli deil Tarafından Yapılan Yorum

  herkeze saolun

  Şubat 28th, 2012 | #

 167. halil Tarafından Yapılan Yorum

  Allah bunu yapandan Razı olsun…”

  Mart 18th, 2012 | #

 168. aksoy Tarafından Yapılan Yorum

  o yaratanın adıylan okuyun kuranı kerimleri

  Mart 18th, 2012 | #

 169. Rabia Tarafından Yapılan Yorum

  Saolun Bu ödevimde çok yardımcı oldu.

  Mart 18th, 2012 | #

 170. emine Tarafından Yapılan Yorum

  allahu ekber

  Mart 18th, 2012 | #

 171. emine Tarafından Yapılan Yorum

  sağ olun

  Mart 18th, 2012 | #

 172. boşver Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun sizden ödevimi yapmak için hepsini yazacağım.Kolaylık dileyin :D

  Mart 19th, 2012 | #

 173. beil Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bn din odevimi burdan yaptım

  Mart 20th, 2012 | #

 174. beril Tarafından Yapılan Yorum

  bence tüm din odevlerini bu siteden yapmalı
  hekese tavsiye edicem

  Mart 20th, 2012 | #

 175. gizem Tarafından Yapılan Yorum

  bize din öğretmeni performans ödevi verdi buradan yaptım bu siteyi kim yaptıysa allah razı olsun

  Mart 20th, 2012 | #

 176. damla Tarafından Yapılan Yorum

  ne kadr güzel şeyler ya insan okuyunca içi açılıyo bütün herşeyi unutuyo ve kötüler iyi bir insan olmak istiyor siz arkadaşlar güzel yorumlar atın dalga geçer gibi yorumlar atmayayn tabi size karışmak istemem ama hep kuranı kerim ile ilgili şeyler olduğu için söylüyorm

  Mart 23rd, 2012 | #

 177. can Tarafından Yapılan Yorum

  İyiki bu siteyi kurmuslar bu siteyi

  Nisan 1st, 2012 | #

 178. seval Tarafından Yapılan Yorum

  ya çok teşekkür ederim ödevimi burdan yaptım çok güzel bir site

  Nisan 3rd, 2012 | #

 179. ELİF Tarafından Yapılan Yorum

  RABBİMİZ BİZLERİ DİN VE İSLAM YOLUNDA EN DOĞRULARI ÖĞRENEN VE HAYATINDA ONLARA GÖRE YAŞAYANLARDAN EYLE AMİNN.

  Nisan 5th, 2012 | #

 180. sema Tarafından Yapılan Yorum

  çokk güzel olmuş din perfortmansımı yaptım :)

  Nisan 8th, 2012 | #

 181. ismime gerek yok Tarafından Yapılan Yorum

  :) :) :) :) <3 çookkkk güzel çokk çokkk güzel

  Nisan 8th, 2012 | #

 182. şiko Tarafından Yapılan Yorum

  sureler çok anlamlı

  Nisan 30th, 2012 | #

Yorum yapın