Allah, Evren ve İnsan Üzerine

Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

allah.jpg

Yazan: Emre Dorman

Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki Hüsna kelimelerinden oluşan esmâ-i Hüsnâ terkibi Kur’an ayetlerinde Allah’a nisbet edilen isimleri ifade etmektedir. Yüce yaratıcının duyular ile idrak edilmesi mümkün değildir. Allah’ı, Kur’an ayetlerinin bize ifade ettiği şekilde ancak evren ve insan ile olan ilişkisi bakımından tanıma imkânımız bulunmaktadır. Kur’an ayetlerinin ifadesiyle en güzel isimler Allah’ındır. Kur’an’da, Allah’a bu isimleri ile yönelmemiz O’nu bu isimleri ve sıfatları ile yüceltmemiz buyrulmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

En güzel isimler Allah’ındır; O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. A’raf Suresi Ayet 180

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül hüsna O’nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.” İsra Suresi Ayet Ayet 110

Allah’tır O. İlah yok O’ndan başka. Esmâül hüsna, en güzel isimler O’nundur.
Tâhâ Suresi Ayet Ayet 8

Allah’tır O! Haalik, Bâri’, Musavvir’dir O! En güzel isimler/Esmâül hüsna O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu tespih eder. Azîz’dir O, Hakîm’dir.
Haşr Suresi Ayet 24

Allah tektir. Kendisinden başka ilah, eşi ve benzeri yoktur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Varlığı zorunlu ve kendisinden olandır. Başlangıcı ve sonu yoktur. Yaratan var eden, her an her şeye güç yetiren, yarattıklarının ihtiyaçlarını en güzel biçimde sağlayandır. Gören, işiten, lütfu ve rahmeti sınırsız olandır. Din gününün sahibidir. Koruyup gözetendir. Tüm övgülerin sahibi, cömertliği ve ikramı sonsuz, eşsiz kudrettir. Övgülerin, yakarışların, tövbelerin, duaların yöneldiği tek kudrettir… Yüce Allah’ın Kur’an ayetlerinde geçen tek kelimelik isim ve sıfatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Allah : Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, yaratan, yapıp eden, ezeli, ebedi olan, eşsiz ortaksız kudret.

Afüvv : Affeden, hataları ve günahları bağışlayan.

Ahad : Zatında varlığında tek olan.

Âhir : Sonu olmayan.

A’lâ : En yüce.

A’lem : En iyi bilen.

Âlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

Azîm : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

Azîz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

Bâri : Var eden, bir model olmaksızın canlıları var eden.

Basîr : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

Bedî : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzelliklerle donatan.

Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan.

Câmi : Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

Cebbâr : İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

Ekrem : Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz.

Evvel : İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran, tohum ve danelerin içinden yeni ürün çıkaran.

Fâtır : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve yeni oluşlara vücut veren.

Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

Gaffâr : Dilediğinde günahları beklenmedik şekilde affeden.

Gâfir : Bağışlayıcı affedici.

Gâfur : Sürekli bir biçimde günahları affeden.

Gâlib : Her hal ve şartta galip gelen.

Ganî : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

Haalik : Yaratan, var eden.

Habîr : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

Hâdî : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

Hâfiy : Lütufkâr.

Hâfız : Koruyan ezberinde tutan.

Hafîz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

Hakîm : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

Halîm : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

Hallâk : Yaratışı sürekli olan.

Hamîd : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan.

Hasîb : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran.

Hayy : Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.

Kaahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran.

Kadîr : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

Kâfî : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren.

Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.

Karîb : Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan.

Kavî : Gücü bizzat kendinden olan.

Kayyûm : Kudretin kaynağı.

Kebîr : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

Kerîm : Lütfu hep işleyen, cömert.

Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği.

Latîf : Gözle görülmeyen.

Mâlik : Sahip olan.

Mecîd : Cömertlik ve ululuğun kaynağı.

Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

Melîk : Güç ve saltanatı dilediği şekilde dağıtan.

Metîn : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.

Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.

Muhyî : Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli.

Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

Müheymin : Hükmü altında tutan. Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

Mümin : Güven veren, vaadine güvenilen.

Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

Müteâl : Aşkın, yüce. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce olan.

Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

Nasîr : Yardım eden.

Nûr : Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten.

Rahîm : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rahman : Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

Refî : Yücelten, izzet ve şeref veren.

Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızklarını fazlasıyla veren.

Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı.

Semî : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren.

Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen.

Şekur : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Az iyiliğe çok mükâfat veren.

Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

Vahhâb : Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.

Vâris : Bütün mülk ve saltanatların sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini dilediğine mirasçı kılan.

Vâsî : Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Güvenilip dayanılan.

Velî : Dost, yardımcı. Destek veren.

Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan.

154 Yorum »

 1. Sevgiseli Tarafından Yapılan Yorum

  Allahımıza hamdolsun Kuran gibi eşsiz bir rehber göndermiş ve bize kendisini bildirmiştir. Evet en güzel isimler yüce Allahımızındır.

  Nisan 27th, 2007 | #

 2. elif doğan Tarafından Yapılan Yorum

  Allah’a çok şükür ki bizi eşsiz bir dünya vermiş. Güzelliklerle dolu bir dünya. Tabi bazı insanlar bu mutlulukları bozabiliyo da ama olsun.Neyse allah’ın kimsenin layık olabilemeyeceği şekilde isimleri var en güzel isimler onun

  Mayıs 1st, 2007 | #

 3. Betül Tarafından Yapılan Yorum

  Allah’ım varlığınla doldur gönlümü huzura ereyim.Bu isimlerle sana şükretmemizi nasip eyle.İsimlerin dünyamı değiştiriyor…

  Mayıs 1st, 2007 | #

 4. Mehmet Gündoğdu Tarafından Yapılan Yorum

  Allahımıza hamdolsun güzellikle dolu bir dünyaya yollamış ve bizler için kendini tanıtmaya Kuranı yollamış.En güzel isimler Allahın.

  Mayıs 19th, 2007 | #

 5. erol cihan Tarafından Yapılan Yorum

  selamın aleyküm,yaradana hamd olsun ki elhamdürillah müslümanız ve yine elhamdürillah ki müslüman bir toplumun evlatlarıyız.en güzel isimler tabikii yaradana mahsus.allah razı olsun sizdende.

  Mayıs 23rd, 2007 | #

 6. sami yusuf Tarafından Yapılan Yorum

  en güzel ve en mutluluğu dağıtan isimler onundur o allah tır

  Haziran 23rd, 2007 | #

 7. sami yusuf Tarafından Yapılan Yorum

  ey müslüman kardeşlerim biz insanlar faniyiz şeytana uymayın çünkü en sonunda şeytan mahşer günü karşımıza çıkıp uydunuz ban diyecektir ve allahı unutmayın sakın pişman olursunuz kardeşlerim allah inş hepimizi af eder

  Haziran 23rd, 2007 | #

 8. korkusuz turk Tarafından Yapılan Yorum

  yuce rabbımın her bır adına kurban olurum ben.insalalh hıdayete ermemde bana yardımcı olur .ALLAH herkese hıdayet versın ve dogru yoldan ayırmasın

  Temmuz 20th, 2007 | #

 9. korkusuz turk Tarafından Yapılan Yorum

  yuce rabbımın her bır adına canım feda.insalalh hıdayete ermemde bana yardımcı olur .allah herkese hıdayet versın ve dogru yoldan ayırmasın

  Temmuz 20th, 2007 | #

 10. nisa Tarafından Yapılan Yorum

  gaffar benim ve tüm müslüman kardaşlarımızın günahlarını bağışla diger dünya da bir arada olmamızı nasıp eyle.cehannem azabından bizi koru bizlere doru yolu göster bizi islah eyle bizi sevgili kullarından ihsan eyle.EN GÜZEL VE EN ANLAMLI İSİMLER SENİNDİR ALLAHIM

  Ağustos 4th, 2007 | #

 11. halil ibrahim Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH ım seni, kulun ve resulun MUHAMMED i o kadar çok seviyorumki sen hep kalplerimizde ol ve tüm inananlara rahman ve rahim ismin ile yardım eyle,bağışla ve ne olur bizi sevgilin MUHAMMED ile kevser havuzunda buluştur…senin ismi azamların öyle güzel, içimize serinlik ve iyilik veren yüce isimler ki kainat,iman,cennet-cehennem ve insanlık onlarda gizli…

  Ağustos 14th, 2007 | #

 12. ali emrah oğuz Tarafından Yapılan Yorum

  yarabbim tüm müslüman kardeşlerimizin günahlarını affet.sen bağışlayıcısın,sen merhametlisin.

  Ağustos 28th, 2007 | #

 13. musa Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN BİZ DE BUGÜN KÜ İMANSIZ OLAN YABANCILAR GİBİ DOĞABİLİRDİK! ALLAHA HAMD-Ü SENALAR OLSUN Kİ BİZİ HZ MUHAMMED S.A.V’IN ÜMMETİ OLARAK GÖNDERDİĞİ İÇİN1

  Eylül 7th, 2007 | #

 14. MEMET Tarafından Yapılan Yorum

  ey güzel ınsanlar dünyaya dalıp seytana dostum demeyın namaz kılıp zekat verip müslüman olmak ıcın sartları uygulamak lazım lütfen seytandan uzak durun ALLAH HEPİMİZİ AFFETSIN

  Eylül 26th, 2007 | #

 15. nazlı Tarafından Yapılan Yorum

  ne yazacağımı ne dıyeceğimi gerçekten bilemiyorum çünkü o kadar güzel şeyler yazılmış ki bu güzellikler içinde insanoğlu hala daha kendini şaşırtıpta doğru yoldan sapıyorlarsa gerçekten onlarda kalp ve akıl yoktur…….
  allah hepinizden razı olsun…

  Eylül 29th, 2007 | #

 16. bayrak en önde Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHIMsen bizi nurlu eyle günahlarımızı bağışla

  Ekim 1st, 2007 | #

 17. sema Tarafından Yapılan Yorum

  yüce rabbime çok şükür bende annelik duygusunu yaşayacağım ve nasip olursa o engüzel isimlerini koymak banada nail olur inşallah.rabbime hamdü senalar olsun

  Aralık 12th, 2007 | #

 18. tuğba Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHIM,
  dünyada en güzel isimler senin ismindir…
  aralarında en güzelini saycak olursak;bunların hepsi birbirinden güzel…YÜCE ALLAH’IM

  Aralık 24th, 2007 | #

 19. tuğba kılıç :))) Tarafından Yapılan Yorum

  YÜCE ALLAHIM İYİKİ SEN VARSIN

  Aralık 24th, 2007 | #

 20. düşünür Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun

  Aralık 27th, 2007 | #

 21. ceyloş Tarafından Yapılan Yorum

  gerçek bir iman için isimler şart allahın bereketi ibrahimin sabrı sizlerle olsun herşey gönlünüzce olsun

  Aralık 30th, 2007 | #

 22. ENİS Tarafından Yapılan Yorum

  allah’tan geldik allah’a gidecez

  Ocak 6th, 2008 | #

 23. YUSUF KERMEN Tarafından Yapılan Yorum

  KAİNATTA HER NE VARSA ONUN İSMİNİN TECELLİSİDİR YARATTIĞI HERŞEYİ İSMİNİN TECELLİLERİ OLARAK YARATAN ALLAHIN İSİMLERİ 99 İLE SINIRLI DEĞİLDİR ONUN BÜTÜN İSİMLERİ GÜZELDİR ALLAH GÜZELDİR

  Ocak 9th, 2008 | #

 24. EMİN Tarafından Yapılan Yorum

  ALLLAH IM SEN bizi doğru yola ilet aklımızı başka şeylerle donatma ve okulumuzu hayırlı bi şekilde bitirmemizi nasip et :)

  Ocak 25th, 2008 | #

 25. nazlı han Tarafından Yapılan Yorum

  ne güzel dualar yazılmış.Rabbim kabul etsin…
  Afüv ismiyle affetsin..
  KAdir ismiyle ol desin de ol dursun tüm dualarımızı…amin

  Ocak 26th, 2008 | #

 26. Murat Tarafından Yapılan Yorum

  Şükürler olsun ki bu dünyaya müsliman evladı olarak geldiğim için

  Şubat 3rd, 2008 | #

 27. sedat Tarafından Yapılan Yorum

  rahmeti bol olan rabimizi nakadar övsem azdır ona layik olmayız sadace LAİLEHE İLLALAH HAMDOLSUN ALEMLRİN RABİ ALLAH cc

  Mart 16th, 2008 | #

 28. süleyman Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH bize KENDİSİNİ unutturmasın İNŞAALLAAH.MEVLA sıfatıyla bizleri korusun YÜCE RABBİM…

  Mart 27th, 2008 | #

 29. hakkı karakaya Tarafından Yapılan Yorum

  Yüce yaratanımıza hamd-ü senalar olsun, o’nu ne kadar yücelterek anarsak analım yinede şanına layık anmaya ulaşabileceğimizi sanmıyorum. onun için elimizden geldiğince acizane olarak o’na yalvarıyorumki bizleri af etsin ve ahiret aleminde cemalini esirgemesin. Göndermiş olduğu Yüce Kur-an’ı Kerim’i ibadette yetersiz gibi göstererek Peygamber Efendimiz’in yasakladığı hadisleri dinin kaynaklarından göstererek müslümanları yanlışlara sürükleyen Emevi-Abbasi anlayışındaki insanları da hidayete erdirsin. Rehber olarak Kur-an yeter ve uydurma hadis tefsirlere(yorum) ihtiyacımızın olmadığonı anlasınlar ve artık doğruları savunsunlar…

  Mart 31st, 2008 | #

 30. hakkı karakaya Tarafından Yapılan Yorum

  ha Özellikle de tv.lere çıkıp ta gözümüzün içine baka baka uydurmaları din diye lanse eden sözde din adamlarına şanı yüce olan Allah ve alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed a.v.s efendimize huzuru mahşerde nasıl hesap verirler bir düşünsünler ve artık din olarak sadece Kur-an’ı anlatsınlar. Mervana ve Yezite vede onlrın yanında ki kan emici katillerede sahip çıkan ve onlardan Hz. diye bahsedip sırtına alan yezit soylular da bir düşünsünler bakalım huzuru mahşerde Peygamberimizin torunlarına -Ehlibeyt’e kıyan bu katilleri savunanlar nasıl hesap verirler????

  Mart 31st, 2008 | #

 31. allahı severiz Tarafından Yapılan Yorum

  Bu isimleri yazandan allah onlardan razı olsun

  Mart 31st, 2008 | #

 32. şenol yenisoy Tarafından Yapılan Yorum

  yüce Allahım nasıl ki H.ibrahim aleyhisselam ve ailesine merhamet edip acıdıysan,bizimde peygamber efendimiz hz.Muhammed(s.a.s) ailesinede merhamet et ve acı kurban olduğum ALLAHım elbetteki en güzel isimler sana mahsustur

  Nisan 7th, 2008 | #

 33. gunahkarımm.. Tarafından Yapılan Yorum

  selamun aleykum.. ne gusel seyler yazılmış rabbim sen bizlerii bagışları .. yardım et bize .. her defasında yeniliyoruz seytana… beni goz acıp kapanıncaya kadar nefsimlen bas basa bırakma.. sen . koruyansın bagışlayansın.. burdaki kullanırnı bagışla bak sana ne gusel yakarıyorlar ne olur yarab okudum kuran hurmetine sana yalvarıyorıum… sen afuf.sun.. senkii hz. allahsın.. senkii..ehadsın. essalemun aleykum.

  Nisan 9th, 2008 | #

 34. neşet Tarafından Yapılan Yorum

  allah hepimizi rahmeti altında toplasın hepimizi cennetine kavuştursun amin

  Nisan 12th, 2008 | #

 35. seda Tarafından Yapılan Yorum

  allahım seni çok seviyoruz senden başka ilah yoktur sen eşsiz ve yücesin dualarımızı kabul eyle….

  Mayıs 15th, 2008 | #

 36. sss Tarafından Yapılan Yorum

  allah bizi kötüyola düşürmesin yarabbim amin

  Mayıs 15th, 2008 | #

 37. aziz Tarafından Yapılan Yorum

  alllahım sevdiklerimizle biz hep beraber cennete buluştur yarabim herkesin günahlarını afffet allahım kötü yola düşenleri kötü yoldan uzaklaştır yarabbim dua edenlerin dualarını kabul eyle yarabbim amin allahım sen her şyi ilen erşeyi görensin ve sen en büyüksündür yarabbim AMİN:D

  Mayıs 15th, 2008 | #

 38. SERKAN VAROL Tarafından Yapılan Yorum

  O ALLAH Kİ BİZLERİ YOKTAN VAR EDEN ALLAH EVRENİN EN GÜZEL İSİMLERİ ONDADIR

  Mayıs 17th, 2008 | #

 39. NAZLI VAROL Tarafından Yapılan Yorum

  99 İSMİ TAŞIYABİLECEK TEK RAB KUDRET SAHİBİ

  Mayıs 17th, 2008 | #

 40. Gülbahar Tarafından Yapılan Yorum

  Ey Allah`ım! Ayırma senden beni.Kalbime senin sevginden daha büyük bir sevgi koyma. AMİN….!!!
  Kendime en büyük bedduam budur.Senden başka hiçbir şeyi olmayan ben,Senden başka
  herşeyi olanlara acırım.

  Mayıs 18th, 2008 | #

 41. İsmail Tarafından Yapılan Yorum

  Tek Kelimeyle Harika ve ALLAH olunca İş Başka Oluyor Toprakdan Geliyoruz VE Geriye Dönüyoruz ALLAHIM Sen Kullarını Affetmeyi Serversin Affet Günahlarımızı Senin karsına Böyle Günahlar İle Cıkılmaz :(

  Mayıs 18th, 2008 | #

 42. ömer faruk kocaman Tarafından Yapılan Yorum

  yanlızca ALLAH dıyorum kalbımle en guzel olan seyı dusunuyorum fazla bırsey demıyorum…

  Haziran 29th, 2008 | #

 43. ali Tarafından Yapılan Yorum

  allahım bizi bagıslarsın sevgili rabbim

  Temmuz 5th, 2008 | #

 44. ali Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHIM SENİ COK AMA COK SEVİYORUM BİZİ BAGISLA RABBİM

  Temmuz 6th, 2008 | #

 45. mert Tarafından Yapılan Yorum

  allah hepimizi islah etsin kardeşlerim abilerim hepiniz alla emanet olun

  Temmuz 14th, 2008 | #

 46. cebrail-koç-arslan-yay-boğa Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH tüm kullarını hidayete erdirsin Nur eylesin inşaallah………..

  Temmuz 15th, 2008 | #

 47. cebrail-koç-arslan-yay-boğa Tarafından Yapılan Yorum

  Zalim ve nankör kullar cezalalandırılır ALLAH Azabından korusun inşallah

  Temmuz 15th, 2008 | #

 48. cebrail-koç-arslan-yay-boğa Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH IN verdiğine razı olmamak ALLAHA RAZZI OLMAMAKTIR.cehlet benim başımı yaktı ve ağrıttı.ALLAH karşı gelenleri verdiklerine hasret bırakır buna rağmen ALLAH pek yücedir en büyüktür….

  Temmuz 15th, 2008 | #

 49. müslüman asena Tarafından Yapılan Yorum

  çokkkk gzl tesekr ederim emegi gecenlere!

  Temmuz 20th, 2008 | #

 50. syriuss Tarafından Yapılan Yorum

  her şeye duyduğumuz sevgi anne baba sevgisi ,sevgiliye duyulan sevgi evlat sevgisi hepsinin asıl sahibi olan yuce Allaha hamd olsun .Allahın isimlerini hergun okudugunuz zaman hayatımızda bircok seyin değiştigini goreceksiniz ve kalbiniz sevgiyle dolacak yatarkende her gece Allahım kalbime gel derseniz eğer Allahın nuruyla şereflendirilirsiniz ve hayatınız hep daha guzele dogru gidecektir ..

  Ağustos 3rd, 2008 | #

 51. Atakan Tarafından Yapılan Yorum

  Rabbime şükürler olsunki bugünümüzü yaşıyoruz binlerce hamdü senalar onun yine binlerce selatü selamlarda habibinin üzerine olsun rabbim bizleri cennetine nasip etsin ALLAHa emanet olun

  Ağustos 7th, 2008 | #

 52. günahkar Tarafından Yapılan Yorum

  ŞÜKÜR RABBİME Kİ DOĞRU YOLU BULMAMIZ İÇİN BİZE PEYGAMBERLER VE KURANI KERİM GÖNDERMİŞ NE YAPSAK CENNETLİK OLAMAYIZ ANCAK ONUN RAHMETİYLE OLURUZZ CENNETLİK
  ALLAH HEPİMZİ AFFETSİN

  AMİN

  Ağustos 14th, 2008 | #

 53. şadiye Tarafından Yapılan Yorum

  allahım sen affedicisin af etmeyi seversin benim ve cümle müminlerin günahlarını affeyle amin

  Ağustos 16th, 2008 | #

 54. mehmet Tarafından Yapılan Yorum

  allahım beni ve benim soyumdan gelenleri devamlı namazını kılan kullarından eyle amin

  Ağustos 16th, 2008 | #

 55. gül Tarafından Yapılan Yorum

  Allahım çok şükürler olsun verdığın nımetlere

  Ağustos 16th, 2008 | #

 56. deniz çalışkan Tarafından Yapılan Yorum

  allahım sana şükürler olsunki senden başka ilah olmadıgına ve hazreti muhammedin kulun ve elçin olduguna inanıyorum.sen kullarını yaratıp ahireti için çalışmaya devam etmişsin.yarabbim sana şükürler olsun

  Ağustos 17th, 2008 | #

 57. izzet Tarafından Yapılan Yorum

  allaha şükürler olsunki bizi müslüman biri olarak yarattı allah her şeyi bilendir onun adları en güzel adlardır allah bile dediğimizde insanın içinde bir huzur doğuyo inşallah hepimiz cennete laik görürüz sevgiker saygılar allah birdir ve çok ükür ki bizde onun varlığını biliyoruz

  Ağustos 25th, 2008 | #

 58. izzet Tarafından Yapılan Yorum

  allahım beni annemi babamı ve bütün müslüman alemini şeytanın şerrinden koru amin

  Ağustos 25th, 2008 | #

 59. ersoy kaya Tarafından Yapılan Yorum

  selamunaleyküm arkadaslar ALLAH BİZİ VE TÜM CÜMLE MÜSLÜMANLARIN GÜNAHLARINI BAGISLASIN İSALLAH MAHSER GÜNÜ PEYGAMBER EFENDİMİZİN SANCAGI ALTINDA TOPLAMAYI NASİP ETSİN İSALLAH ALLAHIM SANA HAMDU SENALAR OLSUNKİ BİZİ MÜSLÜMAN OLARAK YARATTIN ELHAMDURULLAH SEN YÜCELERİN EN YÜCESİN BENİM GİBİ GÜNAHKAR KULLARINI BAGISLA SENİN YOLUNDAN GİTMEYİ NASİP EYLE YA CABBAR SENİN İSİMLERİN DUYDUGUM EN GÜZEL İSİMLER ALLAHIM SADECE SANA SIGINIYORYUM SADECE SENDEN YARDIM DİLİYORUM AGLAYARAK SEN BENİ AFFEYLE BİLİP VEYA BİLMEDEN YAPMADIGIM GÜNAHLAR İCİN İSALLAH

  Eylül 8th, 2008 | #

 60. ebu bekir Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHI BENİ ANNEMİ BABAMI KARDEŞİMİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERDEN KORU SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER AMİN

  Eylül 14th, 2008 | #

 61. OKAN Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHIM SEN BÜTÜN MÜSLÜMANLATI KORU VE KÖTÜLÜKLERDEN UZAKTUT AMİN

  Eylül 14th, 2008 | #

 62. ayhan Tarafından Yapılan Yorum

  yoktan var eden ALLAHIMA hamd olsunki onun kulu ve resül EKREMİN s.a.v ümmetiyiz ve eşi benzeri olmayan en güzel isimler ALLAHındır allahume lebbeyk

  Eylül 18th, 2008 | #

 63. care allah Tarafından Yapılan Yorum

  sukur ona ki o bize onu tanıma fırsatını verdi sukur ona kı o bizi her daim dinledi ve sevdi sevkatle yaklastı sukurler olsun rabbım sana seni tanımaya hak verdigin bu kalbin sevincine……!

  Eylül 20th, 2008 | #

 64. efrail uzunhan Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH’IM SANA ŞÜKÜR EDİYOR VE SANA KARŞI YAPTIĞIMIZ HATALARDAN DOLAYI AF DİLİYORUM.

  Ekim 8th, 2008 | #

 65. nuran hatice Tarafından Yapılan Yorum

  Allah cümlenizden ebeden razı olsun…

  Ekim 11th, 2008 | #

 66. FAtihh Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHIMIZAA ŞÜKÜRR DİNİMİZDEE AHLAKSIZLIK ŞEREFSİZLİK NAMUSSUZLUK DİYEE Bİ KAWRAMIN ANLAMI İNSANLIK DIŞI OLARAKK BİLİNİYOR… YABANCILARR İSE KENDİNİ BİMEYENN ARSIZ İNSANLARR MÜSLÜMAN MİLLETİ OLARAKK KENDİMİZ BENİMSEMİŞ BİR TOPLUMUZ…. ALLAH”ımızın İSMLERİİ GİBİ ANLAMLI VE GÜZEL BİR İNSANLIK YAŞAYALIM

  Ekim 21st, 2008 | #

 67. Orçun TURAN Tarafından Yapılan Yorum

  Allahtan başka ilah yoktur.İnkar eden kafirdir.

  Ekim 25th, 2008 | #

 68. Aygüner ÇELİK Tarafından Yapılan Yorum

  Allahıma şükürler olsun ki onun kullalrıyız.Hamdü senalar olsun, o güzel isimleri yayınlayan sitedende Allah razı olsun.

  Ekim 28th, 2008 | #

 69. ASKER EMRE Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH IM BÜTÜN İSLAM ALEMİNİ HER TÜRLÜ CEFADAN HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKTEN KORU YARABBİ BİZLERE HEM DÜNYADA HEM AHİRETTE İYİLİK VEDE GÜZELLİKLER İHSAN EYLE BİZLER SENİN SONSUZ RAHMETİNE SIĞINIYORUZ ALLAH IM…BİZLERE ACI BİZİ NEFSİMİZİN ZULMUNDEN KORU YARABBİ HİÇ ŞÜPHESİZKİ SEN ÇOK ESİRGEYEN VEDE ÇOK BAHIŞLAYANSIN ALLAH IM…AMİNNN

  Kasım 1st, 2008 | #

 70. seda Tarafından Yapılan Yorum

  allahım sana şükürler olsun senden başka kimsemiz yok sen yardımcımız ol

  Kasım 17th, 2008 | #

 71. derya köroglu Tarafından Yapılan Yorum

  dünya üzerinde kainatta hatta insanda bile okdar çok ki obüyük yaratıcının 99 ismi.onu tanımak ondan razılık almak o kadar basitki aslında yeterki kainattaki allahın yazılı isimlerini okumak çok kolay olacaktır bi agaca bakarke bile allahın isimlerinin çogunu okuyabiliriz.hadi şimdiden kolay gelsin hepimize.

  Kasım 18th, 2008 | #

 72. HALİME Tarafından Yapılan Yorum

  EY YÜCE RABBİM İSİMLERİNE KURBAN OLAYIM.YOLUNDAN AYIRMA…

  Kasım 21st, 2008 | #

 73. idris Tarafından Yapılan Yorum

  onu anlatacak ne kelimeler ne sözcükler yeter

  Kasım 24th, 2008 | #

 74. samiye açar Tarafından Yapılan Yorum

  yüce yaratıcımıza yüzbinlerce şükür

  Kasım 24th, 2008 | #

 75. idris güldal Tarafından Yapılan Yorum

  onu anlatmaya kelimeler yetmez

  Kasım 24th, 2008 | #

 76. ahmet Tarafından Yapılan Yorum

  selamun aleyküm müslüman kardeşlerim allah hepimize cenneti nasip etsin inşallah allahın isimlerinden mahrum olmayın o allahki affedicidir bağışlayaıcıdır yeterki allaha olan inancınızı yitirmeyin allahın selamı ve bereketi üzerinizde bulunsun allah rahatlık versin

  Aralık 1st, 2008 | #

 77. Gazi (KİLİS) Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH cc. bizleri kendine kul, habibi edibi hz. MUHAMMED’e ümmet olanlardan eylesin. amin…

  Aralık 17th, 2008 | #

 78. ZEYNEL ERDEM Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH C C TÜM MÜSLÜMANLARDAN RAZI OLSUN HUZURUNA İMANSIZ ÇIKARMASIN EN GÜZEZEL İSİMLER ONUNDUR ONDAN GELDİK ONA DÖNECEZ AMİN AMİN ALLAH BAĞIŞLASIN

  Aralık 30th, 2008 | #

 79. kahaman Tarafından Yapılan Yorum

  allhın isimleri çok güzel keşke bizlerimde allahın isimleri gibi isimlerimiz olsa ne güzel olurdu ALLAHIN İSİMLERİ ÇOK GÜZEL

  Ocak 1st, 2009 | #

 80. merve Tarafından Yapılan Yorum

  selamün aleyküm ellerinize sağlık allah size cenneti nasip etsin inşallah yüreğinize kalbinize sağlık allah rahatlık versin berketiniz üzerinizde bulunsun alah rahatlık vesin hayırlı günler

  Ocak 2nd, 2009 | #

 81. ELANUR AKYILDIZ Tarafından Yapılan Yorum

  allah’ım sen filistinli ve gazzeli arkadaslarımıza yardım et ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN!!!

  Ocak 5th, 2009 | #

 82. olcay Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH FİLİSTİNDEKİ MÜMİN KARDEŞLERİMİZİN DİRENME GÜCÜNÜ ARTTIRSIN.(İNŞALLAH)

  Ocak 10th, 2009 | #

 83. can Tarafından Yapılan Yorum

  slm emeği geçen herkesten Allah yardımcısı olsun bu dünyada ve ahiretede yardımcı olsun. hayırlı akşamlar. sa

  Ocak 28th, 2009 | #

 84. harputtan Tarafından Yapılan Yorum

  YA ALLAH

  Ocak 30th, 2009 | #

 85. serkan Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH U EKBER ALLAH U EKBER ALLAH U EKBER

  Şubat 5th, 2009 | #

 86. mustafa tekiner Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel ve çok beğendim bu nasıl çok mükkemmel
  tek kelimeyle çok çok mükemmel diyorum ben

  Şubat 6th, 2009 | #

 87. Rabbime sığınıyorum! Tarafından Yapılan Yorum

  Allah(c.c) ım sana şükürler olsun,Allah’ım sana sığınıyoruz,sana inanıyoruz,sana güveniyoruz..biz mümin kullarını kulluğundan ayırma,dualarımızı kabul eyle Rabbimiz.senin herşeye gücün yeter.AMİN

  Şubat 6th, 2009 | #

 88. mahsum Tarafından Yapılan Yorum

  slm.arkadaşlar ne büyük şerefki bizler müslüman olarak doğduk ve resullullahın vesilesiyle ALLAHı bir var olduğuna inandık.ve onu 99 güzel adlarının anlamıyla tanımaktayız. bu güzel ismlerinin arasında ben ve bütün müslüman kardeşlerim gaffur adına sığınırım.

  Şubat 9th, 2009 | #

 89. büşra Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH’ın isimleri ne kadar güzel ve anlamlı ALLAH hepimizi cennetine alsın,hastayım şuan banada ve hasta olan herkeze şifa versin başka bi durum da var inşallah iyileşirim

  Şubat 10th, 2009 | #

 90. meltem Tarafından Yapılan Yorum

  o ne güzel yaradandır ki bizleri yoktan var etti

  Mart 12th, 2009 | #

 91. osman kara Tarafından Yapılan Yorum

  Yüce ALLAHIM sana ne kadar şükretsek azdır sen vatanımızı milletimizi ger türlü tehlikeler den koru şüPhesiz sen bizi duyan we du’alarımızı kabul edensin hAmt olsun sana…

  Nisan 12th, 2009 | #

 92. HALİS Tarafından Yapılan Yorum

  allaha onun isimleriyle dua etmek daha etkilidir.

  Nisan 13th, 2009 | #

 93. süleyman Tarafından Yapılan Yorum

  ümmeti muhammetin yolunda sana feda olsun YA RAB

  Mayıs 30th, 2009 | #

 94. süleyman Tarafından Yapılan Yorum

  büşra allahutaala sağlık şifa nasib eylesin kardeşim hastalığı verende rabbim şifayıda allahtan acil şifalar dilerim

  Mayıs 30th, 2009 | #

 95. seda Tarafından Yapılan Yorum

  ala en büyük la ilahi ilala

  Mayıs 31st, 2009 | #

 96. YUSUF OZBEK Tarafından Yapılan Yorum

  TABIKI HERSEYIN SAHIBI OLAN YUCE MEVLAM ISIMLERIDE YUCEDIR.ALLAHIMA ONUN RAHMETI VE BEREKETI KADAR SUKURLER OLSUNKI BIZI MUSLUMAN OLARAK YARATI NE KADAR SUKUR VE HAMD ETSEK AZDIR ARKADASLAR. OYUZDEN GUZEL OLAN SEYLERDEN VAZ GECMEYELIMKI RABIMIZE LAYIK BIRERE KUL OLALIM.ALLAHIN RAHMETI VE BEREKETI TUM UMET UZERINE OLSUN .LAILAHEILALAH MUHAMEDEN RESULULAH..
  .

  Haziran 20th, 2009 | #

 97. YUSUF OZBEK Tarafından Yapılan Yorum

  BIZ BU DUNYAYA SAHIP OLMAK ICIN GELMEDIK.SAHIT OLMAK ICIN GELDIK.CENETI ARZULUYAN HAZIRLIGINI YAPAR ONUN ICIN GECMISTEN BIR DERS ALMAMIZ LAZIM MUSLUMANLAR OLARAK.YANI KUMBARAMIZI GUZEL SEYLERLE DOLDURALIM ALLAHIN IZNIYLE ….ALLAH CC TUM MUSLUMANLARIN YARDIMCISI OLSUN …ALLAHA EMANET OLUN…

  Haziran 20th, 2009 | #

 98. Memet Tarafından Yapılan Yorum

  aLLahım Kimseyi ŞeyTan yollunu sokma yüce allahım sana kurban oliyim Yazan MemeT

  Haziran 24th, 2009 | #

 99. ahmet Tarafından Yapılan Yorum

  ya rabbim bu siteyi yapan ve buraya yorum yapan herkese uzun ömürler ver

  Haziran 30th, 2009 | #

 100. halit erzin Tarafından Yapılan Yorum

  şu dünyada şükür olsun rabbimizi bulana bizi yarattı hamd alamlerin rabbi rahman ve rahim olan ALLAH a mahsustur.onun emanetini en iyi şekilde taşıyalım.emanete hıyanete düşmeyelim sinsi vesveseci ile mücadele gücü versin rabbim.tüm müslüman kardeşlerime hayatımızı zikir fikir ve şükürle geçirelim.müslüman kardeşlerimizin sayısı kum taneleri kadar olur inşallah müslüman olmayı inşallah ALLAH cc.herkese nasip etsin lain de ALLAH cc.rahmetinden boşuna kovulmuş olsun.ALLAH CANLARIMIZ VE MALLARIMIZ KARŞILIĞI BİZE CENNETİ VAAD EDİYOR

  Temmuz 6th, 2009 | #

 101. isim yok napçan Tarafından Yapılan Yorum

  tam istediğim gibi bir site oh sonunda allh’ın isimlerini buldum

  Temmuz 15th, 2009 | #

 102. fatihkartal Tarafından Yapılan Yorum

  Allahım kendinden verdiğin güzelikleri en iyi şekide kullanmayı nasib eyle.Güzelliklerinle bizleri donat RABBİM.Senin verdiğin her şeye şükürler olsun

  Temmuz 17th, 2009 | #

 103. turuncu çiçek Tarafından Yapılan Yorum

  ya rap beni ve tüm yaratmış oldugun canlıları merhamet ve şevkatinden mahrum bırakmayıp her daim iman ve itikatimizi güçlü kıl.tüm yaratılanları sevin yaratandan ötürü

  Ağustos 29th, 2009 | #

 104. Ahmet HAZER Tarafından Yapılan Yorum

  Yüce yaratıcının isimlerini açıklayarak verdiğinizden dolayı ALLAH razı olsun…

  Ağustos 31st, 2009 | #

 105. engin Tarafından Yapılan Yorum

  allahın,rahmetine-onun,kudretine,bütün-bedenım-feda-olsun…zaten-bedende-ruh’ta-onun-dilmi…yüce-yaratıcı-Okadar-merhametlı-olmasına-karsın-okadar-affedici-olmasına-karsın-onun-yolunda-ilerleyememek-benı-kahrediyor…allahım-senı-herkesi-bagısla-yolundan-ayırma-islamı-insanlarından-koparma

  Eylül 15th, 2009 | #

 106. ahmet burak Tarafından Yapılan Yorum

  Allah ın rızası ve rahmeti üzerimize olsun,
  dünyalar kimin olursa olsun.

  Eylül 21st, 2009 | #

 107. fatma yalçın Tarafından Yapılan Yorum

  çok hayırlı bi site.allah razı olsun cok yardımcı oldunuz

  Eylül 22nd, 2009 | #

 108. erhan alkaner Tarafından Yapılan Yorum

  allah,ım varlıgım senin eserindir seni her şeyden önce sevdim.

  Eylül 30th, 2009 | #

 109. erhan alkaner Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH,IM BİZ İNSANLARI BÜTÜN YARATIKLARINDAN ÜSTÜN TUTAN YÜCE RABBİMİN BÜTÜN İSİMLERİNİ KALBİMDEN DAHA ÇOK SEVİYORUM.

  Eylül 30th, 2009 | #

 110. recep Tarafından Yapılan Yorum

  ya rabbim, sen en guzelisin. senin guzeligini yaratigin guzeliklerden gøruyorum. gøzliklerini gøren guzeldir. ya rabbim, guzelliklerini ve guzelligini gøren kullarindan eyle. sen en guzelisin. øvulucek, yucetilicek sadece sensin.

  Ekim 8th, 2009 | #

 111. gamze Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel yapmışınız

  Ekim 8th, 2009 | #

 112. murat Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHA hamd olsunki verdiği bu nimetlere

  Aralık 2nd, 2009 | #

 113. Emre Tarafından Yapılan Yorum

  Şükür..Sahibinin verdiği nimetlerine şükür…Sitede emeği geçen herkesden Allah razı olsun…Sevgi ve Dua ile kalın..İnşallah…

  Aralık 9th, 2009 | #

 114. bilgehan Tarafından Yapılan Yorum

  selamün aleyküm..nekadar hoş bi duygu dimi RABBİMİN esmaül hüsnasından birini bile duyup anlayıp ruhu huzura kavuşturmak..baktığımız her şeyde ve nesnede onun güzelliğini görmek..selam ve dua ile RABBİM yar ve yardımcımız olsun..

  Ocak 6th, 2010 | #

 115. ZENGİN Tarafından Yapılan Yorum

  slm.arkadaşlar ne büyük şerefki bizler müslüman olarak doğduk ve resullullahın vesilesiyle ALLAHı bir var olduğuna inandık.ve onu 99 güzel adlarının anlamıyla tanımaktayız. bu güzel ismlerinin arasında ben ve bütün müslüman kardeşlerim gaffur adına sığınırım.

  Ocak 30th, 2010 | #

 116. ZENGİN Tarafından Yapılan Yorum

  ya rap beni ve tüm yaratmış oldugun canlıları merhamet ve şevkatinden mahrum bırakmayıp her daim iman ve itikatimizi güçlü kıl.tüm yaratılanları sevin yaratandan ötürü

  Ocak 30th, 2010 | #

 117. 1635 Tarafından Yapılan Yorum

  allah olduğu için mutluyum
  allahı çok seviyorum

  Şubat 10th, 2010 | #

 118. emrah Tarafından Yapılan Yorum

  en güzel isimler allahındır

  Şubat 23rd, 2010 | #

 119. Elanur Tarafından Yapılan Yorum

  rabbim sen bütün müslüman kardeslerimizi seytanlasmis insanlarin serrinden seytanin serrinden koru ya rabbi sen bizim boynumuzu mahser gününde bükmee muhammedim bizee sefaatci olur insallah gönlümm onun askiyla yanip tutusuyor seni cok özledim senin uguruna gözümü kirpmadan bile canimi fedaa ederimm bu gözler seni görmicekse bu dünyada kör olsun gözlerim kalbim seni özlemiceksee al beni yaninaa MUHAMMEDIMM SENI COOOOOK SEVIYORUMM BENI SENIN YOLUNDANN AYIRMAA YA RAABBIMMM

  Mart 10th, 2010 | #

 120. Elanur Tarafından Yapılan Yorum

  SENI COK SEVIYORUMMM…………..

  Mart 10th, 2010 | #

 121. Elanur Tarafından Yapılan Yorum

  aaaaaaaaaaaah aaaaaah

  Mart 11th, 2010 | #

 122. ayşe Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok güzel teşekkürler

  Mart 12th, 2010 | #

 123. cafer gizli Tarafından Yapılan Yorum

  Ben herzaman Allah’ı ve onun yarattıkları herşeyi candan severim

  Nisan 6th, 2010 | #

 124. berna Tarafından Yapılan Yorum

  çooook teşekkür ederim .. gerçekten çook güzeldi….

  Nisan 8th, 2010 | #

 125. berna taş Tarafından Yapılan Yorum

  bana çooook yardımcı oldunuz.. süpeeeeeeerrrrrrrrrrrr olmuş.

  Nisan 8th, 2010 | #

 126. fetih Tarafından Yapılan Yorum

  herkez emanetini mutlaka ödemeli eğer ödemeyen var ise yazık etmiş olur ahiretine emanetimiz olan farzları sakın unutmayalım sakın unutmayalım. şüphesiz ALLAH her seyi gören ve bilendir. selamün aleyküm kardeşlerim

  Nisan 10th, 2010 | #

 127. mustafa ylm Tarafından Yapılan Yorum

  adı üzerinde isimlerin en mükemmeli….ALLAH CELLE CELALÜHÜ…

  Nisan 11th, 2010 | #

 128. halil Tarafından Yapılan Yorum

  yuce Allah bir ayetinde Allah goklerin ve yerin nurudur …. bu nurun tarifi ancak ve ancak basta ALLAH ismi olmak uzere, o en guzel 99 isimleriyle anlatilabilir. Allah nurunu uzerimizden eksik etmesin.

  Nisan 15th, 2010 | #

 129. kenan ali Tarafından Yapılan Yorum

  amin maşşallah Allah’a kurban olayım

  Mayıs 10th, 2010 | #

 130. yusuf çelik Tarafından Yapılan Yorum

  rabbimi seviyorum ve aşık olmak istiyorum gönül isterki tüm kulları rabbime aşık olsun sevsin tapsın inşallah

  Mayıs 10th, 2010 | #

 131. ramona Tarafından Yapılan Yorum

  allahim sen bizi kotulukten ve seytana uymaktan koruu yarabiim

  Mayıs 25th, 2010 | #

 132. Ali Galip AKDUMAN Tarafından Yapılan Yorum

  Binlerce şükürlerler olsun ALLAHIMA bizlere verdiği bütün nimetlere tabiki en güzel isimler yaradanın c.c

  Haziran 11th, 2010 | #

 133. seynur Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH RAZI OLSUN BOYLE SITELER YAPILDIGI ICIN COK TESEKUR EDERIZ ESMA UL HUSNA GERCEKTEN COK AMA COK GUZEL…

  Haziran 23rd, 2010 | #

 134. muvedet Tarafından Yapılan Yorum

  cok saoglun gercektencok guzel

  Haziran 23rd, 2010 | #

 135. Mertcan KAYA Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH’IM SEN EN BÜYÜKSÜN YARABBİM HAM DOLSUN BİNLER KEZ HALİMİZE YARABBİM!!!

  Eylül 5th, 2010 | #

 136. ali mamik Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHhim kendimi ve tüm din kardeşlerimi seni unutmayanlardan eyle seni unutanları ve din yolundan çıkan kardeşlerim sonlarını sen hayır eyle allahim amindiyen kullarından eyle bunları bilmeyen kardeşlerim bir gün son durak musalla taşına yatınca anlar ama insanların bir bir lerine söyledikleri gibi o tiren geçdi ben ve tüm din kardeşlerim inşallah dini tüm olarak sana dönmeyi nasıp eder amin

  Eylül 6th, 2010 | #

 137. hülya Tarafından Yapılan Yorum

  ey rabbim beni bagışla eşimide hidayetine nail eyle allahını seven amin desin nolur

  Eylül 23rd, 2010 | #

 138. burcin Tarafından Yapılan Yorum

  ya bunlar ne güzel şeyler

  Eylül 25th, 2010 | #

 139. beyza Tarafından Yapılan Yorum

  ALLHIMI İSİMLERİ COK GÜZEL

  Eylül 28th, 2010 | #

 140. cemre Tarafından Yapılan Yorum

  bencede allahın isimleri birbirinden güzel

  Ekim 13th, 2010 | #

 141. galib Tarafından Yapılan Yorum

  allah razı olsun çok güzel

  Ekim 14th, 2010 | #

 142. allahı seven biri Tarafından Yapılan Yorum

  allahı çok seviyorum

  Ekim 20th, 2010 | #

 143. ŞüphEsizki ALLahI SevEn ||UMUT|| Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH ım seni, kulun ve resulun MUHAMMED i o kadar çok seviyorumki sen hep kalplerimizde ol ve tüm inananlara rahman ve rahim ismin ile yardım eyle,bağışla ve ne olur bizi sevgilin MUHAMMED ile kevser havuzunda buluştur…senin ismi azamların öyle güzel, içimize serinlik ve iyilik veren yüce isimler ki kainat,iman,cennet-cehennem ve insanlık onlarda gizli…

  Ekim 21st, 2010 | #

 144. vefa Tarafından Yapılan Yorum

  ya rabbimm sana 10000000000 ce sukurler olsun ya Rabbim..yardim et bana ya Allah
  amin Insallah

  Ekim 26th, 2010 | #

 145. umut Tarafından Yapılan Yorum

  rahman ve rahim olan ALLAHım rahmetini ve merhametini üzerimizden esigeme o mübarek isimlerini bizim dilimizden eksik etme bize verdiğin nimetler için sana ŞÜKÜRLER OLSUN AMİNNNNNN

  Kasım 11th, 2010 | #

 146. anne Tarafından Yapılan Yorum

  hamd yalniz ALLAHadir bizi yaradatana sukurler olsun oglum 2 yasinda kanser hastasi bunu okuyanlar ALLAHin isimleri ile dua etsin ALLAh razi olsun

  Şubat 22nd, 2011 | #

 147. Orhan Tarafından Yapılan Yorum

  yorum mu…. kim .. kim’e
  Allah’tan başka .. var mı…
  yaratıcının bahşettiği kadarıyla ..
  birazda nasibimiz,nasiplendiğimiz kadarıyla..
  hayranız,selamdayız,duadayız,rukudayız,secdedeyiz…

  Nisan 27th, 2011 | #

 148. yavuz Tarafından Yapılan Yorum

  seni cok özlüyorum biliyorum herhan yanımdasın ama anlatamıyorum kalbime seni cok seviyorum rızana ulaşmak için ne olur bana hayal ettigim yuvayı nasip et çünkü sen edilen duaları şüphesiz kabul eden sin ve bizleri yüce peygamberimizin şefaatine nail eyle……(amin)

  Ağustos 7th, 2011 | #

 149. ahmet Tarafından Yapılan Yorum

  Allah ım beni ömrüm boyunca senin yolundan ayırma, son nefesimde dahi sana ibadetle meşgul olmayı ve Kelime-i Şehadeti dilimden eksik etme Allah ım. Senin her şeye gücün yeter.

  Eylül 22nd, 2011 | #

 150. allahı dünyalardan çok seven biri Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAHIM seni dünyadAAAAAAAAAAAANNNNNN Bİle çok seviYORUM

  Eylül 24th, 2011 | #

 151. hilal Tarafından Yapılan Yorum

  HER İSMİ BİRBİRİNDEN GÜZEL VE ANLAMLI.

  Ekim 19th, 2011 | #

 152. selin Tarafından Yapılan Yorum

  ZATEN DÜNYAYI ALLAH YARATMIŞ TABİ İLK ALLAH’I SEVECEKSİN…:]

  Ekim 19th, 2011 | #

 153. deniz Tarafından Yapılan Yorum

  allahım bizi kötü yoldan uzak tutsun allahım herkesin kendisini anne babalarına bağaşlasın

  Ekim 28th, 2011 | #

 154. yuzarsif Tarafından Yapılan Yorum

  Allah’ım Ben Unutsam da Kendimi sen Unutma Beni….

  Mart 1st, 2012 | #

Yorum yapın